Provinciaal blad van Zuid-Holland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Zuid-HollandProvinciaal blad 2021, 1387Beschikkingen | afhandelingAanvraag Waterwet, Groningenweg 6 te Gouda

Onderwerp

Omgevingsdienst Haaglanden maakt namens Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland bekend dat op 9 februari 2021 een aanvraag om vergunning is ontvangen voor het realiseren van een open bodemenergiesysteem voor het verwarmen en koelen van een kantoorpand. De locatie betreft Groningenweg 6, 2803 PV te Gouda (zaaknummer 00607201).

Inlichtingen

Voor nadere inlichtingen kunt u zich wenden tot de afdeling Toetsing & Vergunningverlening Milieu, e-mailadres: vergunningen@odh.nl.

De aanvraag ligt niet ter inzage en hier is geen bezwaar of beroep tegen mogelijk. De beschikking wordt later bekendgemaakt.