Besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland van 14 december 2021, tot vaststelling van diverse subsidieplafonds voor het jaar 2022

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland;

 

Overwegende dat in de in de bijlage opgenomen uitvoeringsregelingen is bepaald dat door Gedeputeerde staten een subsidieplafond en openstellingstermijnen moeten worden vastgesteld;

 

Gelet op de artikelen van deze uitvoeringsregelingen zoals die in kolom E van de bijlage bij dit besluit zijn opgenomen;

 

Besluiten:

Artikel 1  

Gedeputeerde Staten stellen de in de bijlage bij dit besluit opgenomen subsidieplafonds voor het jaar 2022 vast.

Artikel 2  

De subsidieplafonds worden verdeeld overeenkomstig de aanduiding in de bijlage bij dit besluit.

Artikel 3  

De uitvoeringsregelingen worden, voor zover niet elders bepaald, opengesteld conform de genoemde indieningstermijnen

Artikel 4  

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het provinciaal blad waarin het wordt geplaatst.

Haarlem, 14 december 2021.

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland,

A.T.H van Dijk, voorzitter.

R.M. Bergkamp, provinciesecretaris.

Bijlage: Lijst met subsidieplafonds 2022

 

 

Operationeel doel

Uitvoeringsregeling

Bedrag subsidieplafond 2022

Indieningstermijn

Wijze van verdeling

Artikel in de Uvr waarin staat dat jaarlijks een subsidieplafond wordt vastgesteld

1.2.1

Versterken bestuurskracht Noord-Holland 2021

€ -

n.v.t.

n.v.t.

Artikel 7

2.1.4

kleinschalige activiteiten CE

€ 25.000

doorlopend

Volgorde van ontvangst

Artikel 7

2.1.2

Duurzaamheidsinitiatieven burgercollectieven Noord-Holland 2021

€ 500.000

1 januari t/m 27 oktober 2022, 17.00 uur

Volgorde van ontvangst

Artikel 6

3.4.3

subsidie onderzoek fysieke uitvoeringsprojecten klimaatadaptatie Noord-Holland 2020

€ 100.000

Vanaf 1 januari t/m 7 oktober 2022, 17:00 uur

Volgorde van ontvangst

Artikel 7

3.5.3

Waterrecreatie Innovatie en Duurzaamheid

€ 140.000

Doorlopend

Volgorde van ontvangst

Artikel 6

3.5.3

Kleine Voorzieningen en Diensten

€ 140.000

Doorlopend

Volgorde van ontvangst

Artikel 6

3.5.3

Uitbreiding Vaarnetwerk Kleine Pleziervaart

€ 1.100.000

Van 1 maart 2022 (09:00 uur) t/m 28 juli 2022 (17:00 uur)

Tender

Artikel 6

4.2.1

Uitvoeringsregeling subsidie buurtbusprojecten Noord-Holland 2020

€ 197.500

1 januari t/m 1 oktober 2022 of binnen 13 weken na oprichting van de vereniging

Volgorde van ontvangst

Artikel 5

5.1.1

Groen Noord-Holland 2013, paragraaf 2: Weidevolgelbiotopen

€ 100.000

Doorlopend

Volgorde van ontvangst

Artikel 1.5

5.2.2

Groen Noord-Holland 2013, paragraaf 3: Uitbreiding Wandelnetwerk Noord-Holland

€ 650.000

Doorlopend

Volgorde van ontvangst

Artikel 1.5

5.1.1

Groen Noord-Holland 2013, paragraaf 4: Toeristische overstappunten

€ 100.000

Doorlopend

Volgorde van ontvangst

Artikel 1.5

5.1.1

bedrijfsverplaatsing en kavelruil Natuurnetwerk Noord-Holland 2017, paragraaf 2: Bedrijfsverplaatsing

€ 500.000

doorlopend

Volgorde van ontvangst

Artikel 5

5.1.1

Bedrijfsverplaatsing en kavelruil Natuurnetwerk Noord-Holland 2017, paragraaf 3: Kavelruil

€ 37.500

doorlopend

Volgorde van ontvangst

Artikel 5

5.2.4

Compensatieregeling ganzenrustgebied en ganzenfoerageergebieden Noord-Holland 2015

€ 304.000

Doorlopend

Volgorde van ontvangst

Artikel 11

5.3.2

Landschapontwikkeling Westeinderscheg Noord-Holland 2021

€ 1.100.000

Van 1 april 2022 t/m 1 oktober 2022

Volgorde van ontvangst

Artikel 7.1

5.3.3

Cofinanciering Waddenfonds Noord-Holland 2014

€ 2.200.000

Doorlopend

Volgorde van ontvangst

Artikel 7

6.4.1

Subsidie onderhoud provinciale monumenten Noord-Holland 2019

€ 150.000

Doorlopend

Volgorde van ontvangst

Artikel 6

6.4.1

Subsidie restauratie provinciale monumenten Noord-Holland 2019

€ 400.000

Doorlopend

Volgorde van ontvangst

Artikel 6

 

 

Uitgegeven op 14 december 2021

 

Namens Gedeputeerde Staten van Noord-Holland,

 

R.M. Bergkamp, provinciesecretaris.

 

 

Naar boven