Verordening van Provinciale Staten van de provincie Noord-Brabant van 17 december 2021 tot wijziging van de Verordening ambtelijke bijstand en fractieondersteuning Provinciale Staten Noord-Brabant 2018 in verband met het regelen van de gevolgen van bepaalde fractiewijzigingen voor de financiële bijdrage voor een fractie (Derde wijziging Verordening ambtelijke bijstand en fractieondersteuning Provinciale Staten Noord-Brabant 2018)

Provinciale Staten van Noord-Brabant;

 

Gelezen het voorstel van het presidium van 29 november 2021;

 

Gelet op artikel 33, derde lid, van de Provinciewet;

 

Overwegende dat de Verordening ambtelijke bijstand en fractieondersteuning Provinciale Staten Noord-Brabant 2018 momenteel niet voorziet in de gevolgen van lijstuitputting en het ophouden van het bestaan van een fractie voor de financiële bijdrage voor een fractie, en het wenselijk is dit expliciet te regelen en daartoe de verordening te wijzigen;

 

Besluiten:

Artikel I Wijziging Verordening ambtelijke bijstand en fractieondersteuning Provinciale Staten Noord-Brabant 2018

 

De Verordening ambtelijke bijstand en fractieondersteuning Provinciale Staten Noord-Brabant 2018 wordt als volgt gewijzigd:

 

A.

 

Artikel 1 wordt als volgt gewijzigd:

 • 1.

  In onderdeel d wordt “vallen.” vervangen door “valt;”.

 • 2.

  Onder vervanging van de punt aan het slot van onderdeel e door een puntkomma wordt een onderdeel toegevoegd, luidende:

  • f.

   lijstuitputting: situatie als bedoeld in artikel X 6 van de Kieswet, waarin het centraal stembureau heeft beslist dat geen opvolger kan worden benoemd.

B.

 

In artikel 7, eerste lid, wordt “Reglement van orde Provinciale Staten 2017” vervangen door “Reglement van orde Provinciale Staten Noord-Brabant 2020”.

 

C.

 

Na artikel 10 worden twee artikelen ingevoegd, luidende:

 

Artikel 10a Gevolgen lijstuitputting

Indien zich bij de desbetreffende fractie gedurende het jaar de situatie van lijstuitputting voordoet:

 • a.

  heeft dit geen gevolg voor het vaste deel van de financiële bijdrage, bedoeld in artikel 7, tweede lid, eerste zin;

 • b.

  wordt het variabele deel van de financiële bijdrage, bedoeld in artikel 7, tweede lid, tweede zin, voor de desbetreffende zetel verminderd naar evenredigheid van het aantal dagen waarvoor sprake is van lijstuitputting.

Artikel 10b Gevolgen ophouden bestaan fractie

Indien een fractie gedurende een zittingsperiode ophoudt te bestaan, vervalt met ingang van die dag de aanspraak op de financiële bijdrage, bedoeld in artikel 7, tweede lid.

 

D.

 

Aan artikel 11 wordt een lid toegevoegd, luidende:

 • 7.

  Indien een fractie ophoudt te bestaan, vervalt de reserve van de fractie aan de Provincie Noord-Brabant.

E.

 

Onder vernummering van het vijfde tot en met negende tot zevende tot en met elfde lid, worden in artikel 12 twee leden ingevoegd, luidende:

 • 5.

  Indien een fractie gedurende een zittingsperiode ophoudt te bestaan, neemt de fractievoorzitter onverwijld contact op met de griffier voor overleg over de verantwoording van de gedane uitgaven en de afwikkeling van lopende verplichtingen.

 • 6.

  In een geval als bedoeld in het vijfde lid, legt de fractie, door tussenkomst van de aftredend fractievoorzitter, binnen twee maanden na het overleg met de griffier, verantwoording af over de besteding van de bijdrage voor fractieondersteuning, onder overlegging van een verslag dat is ingericht conform bijlage 1 Model verantwoording besteding bijdrage voor fractieondersteuning bij deze verordening.

F.

 

In bijlage 1, Toelichting bij de Model verantwoording besteding bijdrage voor fractieondersteuning, onderdeel 3 Algemene kosten, wordt “artikel 12, achtste lid” vervangen door “artikel 12, tiende lid”.

Artikel II Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Provinciaal Blad waarin zij wordt geplaatst.

’s-Hertogenbosch, 17 december 2021

Provinciale Staten voornoemd,

de voorzitter,

mr. I.R. Adema

de griffier,

mr. K.A.E. ten Cate

Naar boven