Wijziging Subsidieregeling voortoetsen drainagebuizen en beregeningsputten

 

Gedeputeerde Staten van Drenthe;

 

gelet op artikel 1.3, vijfde lid, van de Algemene Subsidieverordening Drenthe 2017;

 

 

BESLUITEN:

 

Artikel I

 

De Subsidieregeling drainagebuizen en beregeningsputten, vastgesteld bij besluit van 14 februari 2017, kenmerk 5.1/2017000438, Provinciaal Blad 711 van 2017, laatstelijk gewijzigd bij besluit van 24 september 2019, kenmerk 4.6/2019002052, Provinciaal Blad 6514 van 2019 wordt als volgt gewijzigd:

 

A.

In artikel 6 wordt "tot 31 december 2021" vervangen door “tot en met 31 december 2022”.

 

B.

In artikel 15 wordt “Deze regeling vervalt op 1 januari 2022.” vervangen door “Deze regeling vervalt op 1 januari 2023.”.

 

Artikel II

 

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Provinciaal Blad waarin dit besluit wordt geplaatst.

 

 

Gedeputeerde Staten voornoemd,

 

mevrouw drs. J. Klijnsma, voorzitter

W.F. Brenkman MSc, secretaris

 

 

Assen, 14 december 2021

Kenmerk 4.4/2021002270

 

 

 

Uitgegeven: 16 december 2021

Naar boven