Veertiende wijziging Beleidsregel Natuur Overijssel 2017

Besluit: Gedeputeerde Staten d.d. 30 november 2021

Kenmerk: 2021/0252071

Inlichtingen bij: Provincie Overijssel

Telefoon: 038 499 88 99 (kies 2)

E-mail: stikstof@overijssel.nl

 

Kennisgeving

 

Besluit van Gedeputeerde Staten van Overijssel van 30 november 2021 tot vaststelling van wijzigingen in de Beleidsregel Natuur Overijssel 2017 (kenmerk 2021/0252071)

 

Gedeputeerde Staten van Overijssel,

 

Gelet op artikel 4:81, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht en de artikelen 2.2 en 2.7 van de Wet natuurbescherming;

 

Overwegende dat het instellen van een Commissie van deskundigen een wijziging vraagt van de Beleidsregel Natuur Overijssel 2017;

Besluiten de volgende wijzigingsregeling vast te stellen:

ARTIKEL I

Artikel 2.1.2 komt als volgt te luiden:

Artikel 2.1.2 Commissie van deskundigen

 • 1.

  Gedeputeerde Staten stellen een Commissie van onafhankelijke deskundigen in, die kan adviseren over:

  • a.

   emissiearme technieken die een initiatiefnemer voornemens is toe te passen, maar die niet overeenstemmen met de meest actuele RAV-lijst;

  • b.

   innovatieve technieken en managementmaatregelen binnen het geheel van de agrarische bedrijfsvoering gericht op de beperking van stikstofemissies.

 • 2.

  Gedeputeerde Staten schakelen de Commissie van deskundigen in als een aanvraag op basis van artikel 2.7, tweede lid van de Wet daartoe naar het oordeel van Gedeputeerde Staten aanleiding geeft.

[Toelichting: In dit artikel wordt de instelling van een Commissie van deskundigen geregeld die adviseert over emissiearme technieken, innovaties en managementmaatregelen binnen de agrarische bedrijfsvoering met het oog op beperking van stikstofemissies. Gedeputeerde Staten schakelen de commissie in als een aanvraag voor een vergunning daartoe aanleiding geeft, dan wel ter onderbouwing van eigen beleid. Het advies van de Commissie aan Gedeputeerde Staten is leidend voor het al dan niet verlenen van de vergunning en de voorwaarden die aan een vergunning worden verbonden.]

Artikel II Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Provinciaal Blad waarin zij wordt geplaatst.

 

Zwolle, 30 november 2021

Gedeputeerde Staten voornoemd,

de voorzitter

de secretaris

Naar boven