Wijziging Subsidieregeling sportevenementen Drenthe

 

Gedeputeerde Staten van Drenthe;

 

gelet op artikel 1.3, vijfde lid, van de Algemene subsidieverordening Drenthe 2017;

 

 

BESLUITEN:

 

de Subsidieregeling sportevenementen Drenthe, zoals vastgesteld bij hun besluit van 12 juni 2018, kenmerk 5.5/2018001486, Provinciaal Blad 4589 van 2018, als volgt te wijzigen.

 

Artikel I  

 

A.

 

Artikel 11 wordt als volgt gewijzigd:

 

Voor de tekst wordt de aanduiding "1." geplaatst.

Er wordt een lid toegevoegd, luidende:

2. Indien aan een subsidieontvanger eerder op grond van deze regeling subsidie is verstrekt voor dezelfde activiteiten of in hoofdzaak dezelfde activiteiten, bedraagt de subsidie, in aanvulling op het eerste lid, nooit meer dan 75% van de verstrekte subsidie voor een eerder tijdvak.

 

B.

 

Na artikel 16 wordt een artikel ingevoegd, luidende:

 

Artikel 17

Deze regeling wordt aangehaald als: Subsidieregeling sportevenementen Drenthe.

 

Artikel II  

 

De Subsidieregeling sportevenementen Drenthe, zoals deze regeling luidde voor de inwerkingtreding van dit besluit, blijft van toepassing op aanvragen om subsidie voor evenementen die plaatsvinden voor het kalenderjaar 2022.

 

Artikel III  

 

Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2022. Indien het Provinciaal Blad waarin dit besluit wordt uitgegeven, wordt uitgegeven na 31 december 2021, treedt dit besluit in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Provinciaal Blad waarin dit besluit wordt geplaatst en werkt dit besluit terug tot en met 1 januari 2022.

 

 

Gedeputeerde Staten voornoemd,

 

mevrouw drs. J. Klijnsma, voorzitter

W.F. Brenkman MSc, secretaris

 

 

Assen, 7 december 2021

Kenmerk 4.2/2021002199

 

 

 

Uitgegeven: 9 december 2021

 

Naar boven