Kennisgeving Wet natuurbescherming, BV Ontwikkelingsmaatschappij Paleiskwartier, perceel kadastraal bekend gemeente ’s-Hertogenbosch, sectie F, nummer 3598, Z/150532

Beschikking

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant maken bekend dat zij op 6 december 2021 een vergunning ingevolge artikel 2.7, tweede lid, van de Wnb hebben verleend (kenmerk: Z/150532-294926) aan BV Ontwikkelingsmaatschappij Paleiskwartier voor de realisatie van een woningbouwproject gelegen binnen het Paleiskwartier te ‘s-Hertogenbosch, in de gemeente ‘s-Hertogenbosch.

De vergunning is verleend voor onbepaalde tijd.

Ten aanzien van het ontwerpbesluit zijn geen zienswijzen naar voren gebracht.

Het definitieve besluit is niet gewijzigd ten opzichte van het ontwerpbesluit.

 

De aanvraag, het definitieve besluit en de bijbehorende stukken liggen vanaf 8 december 2021 tot en met 18 januari 2021 6 weken ter inzage bij de Omgevingsdienst Brabant Noord (ODBN), Victorialaan 1, 5213 JG ’s-Hertogenbosch. Telefoonnummer 088-7430 000. Voor inzage in de bijbehorende stukken dient een afspraak gemaakt te worden. Het besluit (en onderliggende stukken) zijn ook digitaal op te vragen via e-mail info@odbn.nl of terug te vinden op de website www.brabant.nl/loket/vergunningen-meldingen-en-ontheffingen

 

Tegen de beschikking(en) kan tot en met 18 januari 2021 beroep worden ingesteld door belanghebbenden. In bepaalde gevallen kunnen ook anderen beroep instellen, zie hiervoor https://www.raadvanstate.nl/@125301/niet-belanghebbende- toegang-beroep/.

 

Op het besluit is de Crisis- en herstelwet van toepassing. Het beroepschrift moet meteen de gronden van beroep bevatten. Het indienen van een pro-forma beroepschrift en/of het aanvullen na afloop van de beroepstermijn zijn niet mogelijk.

 

Het beroepschrift moet uw naam en adres bevatten, duidelijk maken tegen welk besluit u beroep instelt en gemotiveerd worden, ondertekend te zijn en voorzien zijn van een datum. Het beroepschrift moet worden gericht en gezonden aan de Rechtbank Oost-Brabant, Bestuursrecht: Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch

 

Het besluit treedt in werking, ook al wordt een beroepschrift ingediend. Het is daarom mogelijk om gelijktijdig met of na het indienen van een beroepschrift een zogenaamde “voorlopige voorziening” te vragen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Oost-Brabant, Bestuursrecht: Postbus 90125, 5200 MA 's-Hertogenbosch.

 

Aan deze procedure is het kenmerk Z/150532 gekoppeld. U dient bij correspondentie dit kenmerk te vermelden.

 

's-Hertogenbosch, december 2021

Naar boven