Beschikking Wet natuurbescherming, Benedenberg 110A te Bergambacht

Onderwerp

Omgevingsdienst Haaglanden maakt namens Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland bekend dat besloten is om de aangevraagde vergunning als bedoeld in artikel 2.7, tweede lid, van de Wnb niet te verlenen, omdat er geen sprake is van een vergunningplicht in het kader van de Wet natuurbescherming. De aanvraag betreft de realisatie van een nieuwe jongveestal, de wijziging van een deel van de bestaande stal en het houden van melk-, kalfkoeien en jongvee. De locatie betreft Benedenberg 110A, 2861 LJ te Bergambacht.

Beroep en inzage

De beschikking en de relevante documenten liggen vanaf 8 december 2021 ter inzage. Een belanghebbende kan tot en met 19 januari 2022 een beroepschrift indienen bij de Rechtbank van Den Haag, sector Bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag onder vermelding van het zaaknummer 00578527. Bij een spoedeisend belang kan een belanghebbende tevens een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Den Haag, sector Bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag. Voor de behandeling van zowel het beroep- als het verzoekschrift is griffierecht verschuldigd.

Het is ook mogelijk om een verzoek om voorlopige voorziening digitaal in te dienen via het Digitaal loket (https://loket.rechtspraak.nl).

Voor informatie over het inzien van de beschikking en de relevante documenten verwijzen wij u naar de website van de gemeente Krimpenerwaard.

Inlichtingen

Voor nadere inlichtingen kunt u zich wenden tot de afdeling Toetsing & Vergunningverlening Milieu, e-mailadres: vergunningen@odh.nl.

Naar boven