Aanvraag omgevingsvergunning voor Gebr. Timmermans - OLO 6542617, - het benutten van een flexibele opslagcapaciteit - Boekerman 4, 4751XK Oud Gastel, gemeente Halderberge

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, aanvraag reguliere procedure Wabo, het benutten van een flexibele opslagcapaciteitvoor de inrichting gelegen aan Boekerman 4 te Oud Gastel, gemeente Halderberge.

7 december 2021, Tilburg

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant maakt bekend dat zij van Gebr. Timmermans een aanvraag voor een vergunning ingevolge de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben ontvangen. De aanvraag betreft een aanvraag om omgevingsvergunning voor het benutten van een flexibele opslagcapaciteit voor de inrichting gelegen aan Boekerman 4 te Oud Gastel, gemeente Halderberge.

De ingediende aanvraag ligt niet ter inzage en staat op dit moment niet open voor bezwaar en beroep. Wij wijzen erop dat de publicatie van de ingekomen aanvraag NIET betekent dat vergunning wordt verleend of zal worden geweigerd. Eventuele besluiten zullen te zijner tijd worden gepubliceerd, waarna de mogelijkheid bestaat bezwaar te maken en beroep in te stellen.

Aan deze procedure is het kenmerk 2021-053347 gekoppeld. U dient bij correspondentie dit kenmerk te vermelden. Indien u gebruik maakt van e-mail, dan verzoeken we u het kenmerk in de onderwerpregel te plaatsen. Op deze manier wordt uw correspondentie meteen gekoppeld aan het kenmerk in het zaaksysteem. De correspondentie middels e-mail dient u te richten aan inproces@omwb.nl.

Naar boven