Vaststelling rentetarieven Verordening leningen Duurzaam Thuis

Gedeputeerde Staten van Limburg,

 

maken ter voldoening aan het bepaalde in artikel 10, derde lid, van de Verordening leningen Duurzaam Thuis bekend dat zij in hun vergadering van 9 februari 2021 hebben vastgesteld:

Vaststelling rentetarieven Verordening leningen Duurzaam Thuis

Artikel I Rentetarieven

 • 1.

  Het rentetarief voor een onderhandse (consumptieve) Stimuleringslening bedraagt 2%(bestaande uit de door Gedeputeerde Staten vastgestelde ondergrens van 1,1% vermeerderd met de renteopslag van SVn van 0,9%).

 • 2.

  Het rentetarief voor een hypothecaire Stimuleringslening bedraagt 1,1%.

 • 3.

  Het rentetarief voor een Verzilverlening bedraagt 1,7%.

 • 4.

  Het rentetarief voor een Zakelijke Stimuleringslening, op basis van zowel een onderhandse of een hypothecaire akte, bedraagt 1,1%.

 • 5.

  Indien er een Stimuleringslening wordt verstrekt waarbij (een) isolerende maatregel(en) (bodem- en/of vloerisolatie, dakisolatie (groen), spouwmuurisolatie, gevelisolatie, hoogrendementsglas, isolerende deuren) en/of levensloopbestendigheidsmaatregelen (artikel 8, eerste lid, onder A en B van de Verordening leningen Duurzaam Thuis) wordt/worden gefinancierd, wordt er een rentekorting van 0,5% toegepast op de in voorgaande leden genoemde rentetarieven. Om in aanmerking te komen voor deze rentekorting dient er voor minimaal € 1.250,00 aan isolerende maatregelen óf levensloopbestendigheidsmaatregelen gedeclareerd te worden.

Artikel II Inwerkingtreding en looptijd

 • 1.

  Artikel 1, lid 1, 2, 3 en 5 treedt met terugwerkende kracht vanaf 2 maart 2020 in werking.

 • 2.

  Artikel 1, lid 4 treedt met terugwerkende kracht vanaf 2 december 2020 in werking.

 • 3.

  Dit besluit komt te vervallen op het moment dat de Verordening leningen Duurzaam Thuis vervalt.

 

Aldus besloten in de vergadering van Gedeputeerde Staten, gehouden op 9 februari 2021.

Gedeputeerde Staten voornoemd

de voorzitter,

dhr. drs. Th.J.F.M. Bovens

secretaris

de heer drs. G.H.E. Derks MPA

Naar boven