Nadere subsidieregels Invasieve exoten 2022-2023

Gedeputeerde Staten van Limburg

 

maken ter voldoening aan het bepaalde in de Provinciewet en de Algemene Subsidieverordening Provincie Limburg 2017 e.v. bekend dat zij in hun vergadering van 23 november 2021 hebben vastgesteld:

 

Nadere subsidieregels Invasieve exoten 2022-2023

 

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

 • 1.

  Beheersing: het indammen van een (populatie van een) invasieve exoot. Dit betreft maatregelen om barrières te creëren die het risico dat de populatie van een invasieve soort zich buiten het binnengedrongen gebied verspreidt, tot een minimum beperken;

 • 2.

  Bestrijding: uitvoeren van maatregelen om een (populatie van een) invasieve exoot te verwijderen en/of te beheersen. Herstelmaatregelen (zoals herplant met inheemse soorten) kunnen deel uitmaken van de bestrijding en dienen noodzakelijk te zijn voor de bestrijding van de (populatie van een) invasieve exoot;

 • 3.

  Biodiversiteit: variatie van biologische dier- en/of plantensoorten in een ecologisch systeem;

 • 4.

  Gebiedsgerichte samenwerking: samenwerking tussen twee of meer terreineigenaren en/of -beheerders;

 • 5.

  Invasieve exoten (als bedoeld in artikel 1.1, eerste lid, van de Wet natuurbescherming): dier- en en/of plantensoorten die wanneer zij zich gevestigd hebben of zouden vestigen in de Nederlandse natuur in Limburg:

  • i.

   een significant gevaar kunnen opleveren voor het voortbestaan van dier- of plantensoorten die van nature in Nederlands Limburg voorkomen; of

  • ii.

   een aanmerkelijke verslechtering kunnen veroorzaken van omstandigheden die voor het voortbestaan van soorten als bedoeld in onderdeel i noodzakelijk zijn;

 • 6.

  Natuurnetwerk Nederland in Limburg: (https://portal.prvlimburg.nl/viewer/app/default onder omgevingsverordening Limburg (2021) kaart 8.

 • 7.

  Niet-Unielijstsoorten die een bedreiging (kunnen) zijn voor de biodiversiteit in de Nederlandse provincie Limburg: Dit betreft de 3e categorie uit het gewijzigde Limburgse Plan van aanpak Invasieve exoten (https://limburg.bestuurlijkeinformatie.nl/Reports/Item/ec969986-b625-42e4-b956-6b8d41b352e1). Deze categorie bestaat uit invasieve exoten die niet op de Unielijst staan, maar een substantiële bedreiging (kunnen gaan) vormen voor de Limburgse biodiversiteit. Dit kunnen zowel invasieve soorten zijn die zich nieuw vestigen (doel: verwijderen) als soorten die al wijd verspreid zijn (doel: beheersen). Het betreft enkel invasieve exoten die worden aangepakt met als doel behoud, bescherming en ontwikkeling van Europees aangewezen beschermde habitattypen en (inter)nationaal beschermde soorten en soorten van de Rode Lijst (minlnv.nederlandsesoorten.nl/content/rode-lijsten);

 • 8.

  Te beheersen Unielijstsoorten: dit betreft de 2e categorie uit het gewijzigde Limburgse Plan van aanpak Invasieve exoten. Deze limitatieve categorie bestaat uit:

  • -

   Invasieve exoten die voor 3 augustus 2016 een populatie hebben gevormd in Nederland en wijd verspreid zijn;

  • -

   Invasieve exoten die na 3 augustus 2016 voor het eerst een populatie vormen of hebben gevormd in Nederland, maar waarbij permanente verwijdering van de hele populatie niet mogelijk blijkt te zijn;

 • 9.

  Unielijst: Europese lijst (https://www.nvwa.nl/onderwerpen/invasieve-exoten/unielijst-invasieve-exoten) van invasieve exoten (planten en dieren) waar sinds 3 augustus 2016 een Europees verbod op bezit, handel, kweek, transport en import voor geldt;

 • 10.

  Verwijderen: de volledige en permanente verwijdering van (de populatie van) een invasieve exoot door middel van dodelijke en/of niet-dodelijke middelen.

Artikel 2 Doel van de regeling

Doel van deze regeling is het ondersteunen van projecten binnen de Nederlandse provincie Limburg die erop zijn gericht (populaties van) invasieve exoten te bestrijden door deze te verwijderen en/of te beheersen. Hoofdstuk 2 van deze Nadere subsidieregels ziet op de bestrijding van en/of het onderzoek naar de invasieve exoten die vallen onder de categorie ‘te beheersen Unielijstsoorten’ die zich bevinden in gebieden die zijn gelegen binnen het Natuurnetwerk Nederland in Limburg (exclusief Natura 2000-gebieden). Hoofdstuk 3 van deze nadere subsidieregels ziet op het opstellen van plannen van aanpak voor gebiedsgerichte samenwerking voor de categorie ‘te beheersen Unielijstsoorten’ en/of de categorie ‘niet-unielijstsoorten die een bedreiging (kunnen) vormen voor de Limburgse biodiversiteit’.

Artikel 3 Subsidieplafond

 • 1.

  Gedeputeerde Staten stellen de subsidieplafonds van deze nadere subsidieregels jaarlijks per hoofdstuk vast.

 • 2.

  De wijze van verdeling van het subsidieplafond kunt u raadplegen op www.limburg.nl/subsidies > subsidieplafonds.

Hoofdstuk 2 Onderzoek naar en/of bestrijding van invasieve exoten

Artikel 4 Aanvrager

Voor subsidie komen uitsluitend rechtspersonen in aanmerking. De rechtspersoon in kwestie dient krachtens eigendom dan wel een ander zakelijk recht of publiekrechtelijke bevoegdheid zeggenschap te hebben over de gronden waarop of waaraan de bestrijding waarvoor subsidie wordt aangevraagd, worden getroffen en/of het onderzoek waarvoor subsidie wordt aangevraagd wordt uitgevoerd, of de aanvrager is gemachtigd door de eigenaar van de grond/gronden.

Artikel 5 Subsidiecriteria

Om voor een subsidie in aanmerking te komen, dient aan alle volgende criteria te worden voldaan:

 • 1.

  Het project is gericht op bestrijding van invasieve exoten en/of het project is gericht op onderzoek ten behoeve van de bestrijding van invasieve exoten die vallen onder de categorie ‘te beheersen Unielijstsoorten’;

 • 2.

  Voor de bestrijding zijn de eventueel benodigde ontheffingen verleend;

 • 3.

  De bestrijding wordt uitgevoerd in het Natuurnetwerk Nederland in Limburg (exclusief Natura 2000-gebieden) en/of het onderzoek is ten behoeve van bestrijding die wordt uitgevoerd in het Natuurnetwerk Nederland in Limburg (exclusief Natura 2000-gebieden);

 • 4.

  Er wordt geen gebruik gemaakt van chemische bestrijdingsmiddelen.

Artikel 6 Verplichting subsidieontvanger

Het project dient te starten binnen 3 maanden na ontvangst van de subsidieverlening en moet voor 1 januari 2025 afgerond zijn.

Artikel 7 Afwijzingsgronden

In aanvulling op artikel 17 van de Algemene Subsidieverordening Provincie Limburg 2017 e.v., wordt de subsidieaanvraag afgewezen, indien:

 • a.

  het project niet aansluit bij de doelstelling van deze nadere subsidieregels zoals gesteld in artikel 2;

 • b.

  het project niet is ingediend door een aanvrager zoals gesteld in artikel 4;

 • c.

  niet wordt voldaan aan alle van toepassing zijnde criteria in artikel 5;

 • d.

  de Provincie Limburg dezelfde activiteit/project al op een andere wijze subsidieert en/of financiert;

 • e.

  de subsidieaanvraag is ontvangen buiten de periode zoals vermeld in artikel 17.

Artikel 8 Subsidiebedrag

Het subsidiebedrag bedraagt maximaal 80% van de totale subsidiabele projectkosten voor de maatregel(en) en/of het onderzoek gericht op de bestrijding van de invasieve exoten uit de categorie ‘te beheersen Unielijstsoorten’ met een maximum van € 50.000,00 per aanvrager.

Artikel 9 Subsidiabele en niet subsidiabele kosten

 • 1.

  De volgende kosten zijn subsidiabel:

  • -

   Voor zover noodzakelijk en adequaat in relatie tot het doel van de subsidie en met inachtneming van de Regels subsidiabele kosten projectsubsidies, komen alle kosten voor subsidie in aanmerking, behalve kosten genoemd in het tweede lid van dit artikel.

 • 2.

  Aanvullend op artikel 15 van de Algemene Subsidieverordening Provincie Limburg 2017 e.v. zijn de volgende kosten niet subsidiabel:

  • -

   Onvoorzien;

  • -

   Grondverwerving en afwaardering van gronden;

  • -

   Maatregelen ter uitvoering van wettelijke taken of verplichtingen;

  • -

   Bestrijding of beheer passend binnen de reguliere beheerverantwoordelijkheid van de aanvrager.

Hoofdstuk 3 Het opstellen plan van aanpak voor gebiedsgerichte samenwerking

Artikel 10 Aanvrager

Voor subsidie komen uitsluitend gemeenten in de Nederlandse provincie Limburg in aanmerking.

Artikel 11 Subsidiecriteria

Om voor een subsidie in aanmerking te komen, dient aan alle volgende criteria te worden voldaan:

 • 1.

  Het plan van aanpak voor gebiedsgerichte samenwerking wordt opgesteld ten behoeve van de bestrijding van invasieve exoten uit de categorie ‘te beheersen Unielijstsoorten’ en/of de categorie ‘Niet unielijstsoorten die een bedreiging (kunnen) vormen voor de Limburgse biodiversiteit’;

 • 2.

  Het plan van aanpak geeft inzicht in:

  • a.

   De locaties van de aan te pakken invasieve exoten;

  • b.

   De te nemen maatregelen en de prioritering ervan;

  • c.

   De samenwerking met andere partijen om tot een effectieve bestrijding te komen.

 • 3.

  Het plan van aanpak voor gebiedsgerichte samenwerking heeft betrekking op het grondgebied van de aanvrager en het grondgebied van één of meerdere aangrenzende gemeenten of aangrenzende gronden van terreineigenaren en/of beheerders;

 • 4.

  Alle grondgebieden dienen gelegen te zijn binnen de Nederlandse provincie Limburg.

Artikel 12 Verplichting subsidieontvanger

Het project dient te starten binnen 3 maanden na de ontvangst van de subsidieverlening en moet voor 1 januari 2025 afgerond zijn.

Artikel 13 Afwijzingsgronden

In aanvulling op artikel 17 van de Algemene Subsidieverordening Provincie Limburg 2017 e.v., wordt de subsidieaanvraag afgewezen, indien:

 • a.

  het project niet aansluit bij de doelstelling van deze nadere subsidieregels zoals gesteld in artikel 2;

 • b.

  het project niet is ingediend door een aanvrager zoals gesteld in artikel 10;

 • c.

  niet wordt voldaan aan alle criteria in artikel 11;

 • d.

  de Provincie Limburg dezelfde activiteit/project al op een andere wijze subsidieert en/of financiert;

 • e.

  de subsidieaanvraag is ontvangen buiten de periode zoals vermeld in artikel 17.

Artikel 14 Subsidiebedrag

Het subsidiebedrag bedraagt maximaal 80% van de totale subsidiabele projectkosten voor het opstellen van een plan van aanpak voor gebiedsgerichte samenwerking met een maximum van € 10.000,00 per aanvrager.

Artikel 15 Subsidiabele en niet subsidiabele kosten

 • 1.

  De volgende kosten zijn subsidiabel:

  • -

   Voor zover noodzakelijk en adequaat in relatie tot het doel van de subsidie en met inachtneming van de Regels subsidiabele kosten projectsubsidies, komen alle kosten voor subsidie in aanmerking, behalve kosten genoemd in het tweede lid van dit artikel.

 • 2.

  Aanvullend op artikel 15 van de Algemene Subsidieverordening Provincie Limburg 2017 e.v. zijn de volgende kosten niet subsidiabel:

  • -

   Onvoorzien;

  • -

   De aanschaf van materiaal;

  • -

   Maatregelen ter uitvoering van wettelijke taken of verplichtingen;

  • -

   Grondverwerving en afwaardering van gronden;

  • -

   Bestrijding of beheer passend binnen het reguliere beheer van de aanvrager.

Hoofdstuk 4 Aanvraagprocedure

Artikel 16 Indienen aanvraag

 • 1.

  Een subsidieaanvraag kan uitsluitend worden ingediend bij Gedeputeerde Staten met gebruikmaking van het standaard (digitaal) aanvraagformulier dat geplaatst is op de website van de Provincie Limburg: www.limburg.nl/subsidies>actuele subsidieregelingen.

 • 2.

  Het standaard (digitaal) aanvraagformulier dient volledig ingevuld en rechtsgeldig ondertekend te worden en te zijn voorzien van alle bijlagen zoals aangegeven op het formulier en dient te worden verzonden naar het op het aanvraagformulier aangegeven adres (Gedeputeerde Staten van Limburg, Cluster Subsidies, Postbus 5700, 6202 MA Maastricht), dan wel digitaal middels eHerkenning (aanvragen van organisaties) te worden ingediend. Een aanvraag per e-mail is niet mogelijk.

Artikel 17 Termijn voor indienen aanvraag

 • 1.

  De subsidieaanvraag kan vanaf 1 januari 2022 worden ingediend en dient uiterlijk 31 december 2023 te zijn ontvangen door Gedeputeerde Staten.

 • 2.

  Voor de datum van ontvangst is de datum van de ontvangststempel van de Provincie Limburg bepalend en bij digitale aanvragen de datum van digitale ontvangst.

Hoofdstuk 5 Slotbepalingen

Artikel 18 Hardheidsclausule

 • 1.

  In alle gevallen waarin deze regeling niet voorziet beslissen Gedeputeerde Staten.

 • 2.

  Indien toepassing van het bepaalde in deze regeling, naar het oordeel van Gedeputeerde Staten, tot kennelijke onbillijkheden leidt, dan kunnen Gedeputeerde Staten van enige bepaling afwijken.

Artikel 19 Inwerkingtreding, beëindiging en citeertitel

 • 1.

  Deze Nadere subsidieregels treden in werking met ingang van 1 januari 2022.

 • 2.

  Deze Nadere subsidieregels vervallen met ingang van 1 januari 2024, met dien verstande dat zij van toepassing blijven op subsidieaanvragen die vóór die datum zijn ontvangen door Gedeputeerde Staten en subsidiebesluiten die vóór die datum zijn genomen, ook voor de volgende stappen in het subsidietraject.

 • 3.

  Deze regeling kan worden aangehaald als “Nadere subsidieregels invasieve exoten 2022-2023”.

Aldus besloten in de vergadering van Gedeputeerde Staten, gehouden op 23 november 2021

Gedeputeerde Staten voornoemd,

De voorzitter,

De heer J.W. Remkens,

Secretaris,

De heer drs. T.H.C. Schulpen

Naar boven