Beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, Waterpas 100 te Den Haag

Onderwerp

Omgevingsdienst Haaglanden maakt namens Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland bekend dat besloten is tot het intrekken van het besluit van 21 oktober 2019, voor het intrekken van de in de vergunning van 28 juli 2000 met kenmerk DWM/2000/8917 opgenomen voorschrift 12.3 met betrekking tot het lozen van sulfaathoudend afvalwater. Dit besluit treedt in de plaats van het eerder genomen besluit van 17 september 2021 met kenmerk 00591543-00014856, welke hiermee wordt ingetrokken. De locatie betreft Waterpas 100, 2495 AT te Den Haag.

Beroep en inzage

De beschikking en de relevante documenten liggen vanaf 30 november 2021 ter inzage. Een belanghebbende of diegene die een zienswijze tegen het ontwerp heeft ingediend, kan tot en met 11 januari 2022 een beroepschrift indienen bij de Rechtbank van Den Haag, sector Bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag onder vermelding van het zaaknummer 00591543. Bij een spoedeisend belang kan een belanghebbende of diegene die een zienswijze tegen het ontwerp heeft ingediend, tevens een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Den Haag, sector Bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag. Voor de behandeling van zowel het beroep- als het verzoekschrift is griffierecht verschuldigd.

Het is ook mogelijk om een verzoek om voorlopige voorziening digitaal in te dienen via het Digitaal loket (https://loket.rechtspraak.nl).

Voor informatie over het inzien van de beschikking en de relevante documenten verwijzen wij u naar de website van de gemeente Den Haag, contactpagina “Den Haag Informatiecentrum”.

Inlichtingen

Voor nadere inlichtingen kunt u zich wenden tot de afdeling Toetsing & Vergunningverlening Milieu, e-mailadres: vergunningen@odh.nl.

Naar boven