Beschikking Wet natuurbescherming, Zeekant 37B te Den Haag

Onderwerp

Omgevingsdienst Haaglanden maakt namens Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland bekend dat besloten is om een vergunning te verlenen op grond van artikel 2.7, tweede lid, van de Wnb voor het creëren en stoken van een vreugdevuur op het strand van Scheveningen ter hoogte van Zeekant 37B, 2586 AB te Den Haag.

Beroep en inzage

De beschikking en de relevante documenten liggen vanaf 30 november 2021 ter inzage. Een belanghebbende kan tot en met 11 januari 2022 een beroepschrift indienen bij de Rechtbank van Den Haag, sector Bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag onder vermelding van het zaaknummer 01007367. Bij een spoedeisend belang kan een belanghebbende tevens een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Den Haag, sector Bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag. Voor de behandeling van zowel het beroep- als het verzoekschrift is griffierecht verschuldigd.

Het is ook mogelijk om een verzoek om voorlopige voorziening digitaal in te dienen via het Digitaal loket (https://loket.rechtspraak.nl).

Voor informatie over het inzien van de beschikking en de relevante documenten verwijzen wij u naar de website van de gemeente Den Haag, contactpagina “Den Haag Informatiecentrum”.

Inlichtingen

Voor nadere inlichtingen kunt u zich wenden tot de afdeling Toetsing & Vergunningverlening Milieu, e-mailadres: vergunningen@odh.nl.

Naar boven