Kennisgeving ontwerpbesluit op een aanvraag vergunning Wet natuurbescherming, Bouwhuisweg 2, 7778HC Loozen

Op 12 november 2020 ontvingen wij een aanvraag voor een vergunning Wet natuurbescherming voor de locatie Bouwhuisweg 2, 7778HC Loozen. Gedeputeerde Staten hebben het voornemen te besluiten dat de vergunning Wet natuurbescherming wordt geweigerd (positieve weigering). Het ontwerpbesluit is als bijlage opgenomen bij deze publicatie.

De aanvraag, het ontwerpbesluit en de bijbehorende stukken liggen vanaf 30 november 2021 zes weken ter inzage bij de provincie Overijssel, Luttenbergstraat 2 te Zwolle. Wanneer u de documenten in het provinciehuis wilt inzien dan vragen wij u een afspraak te maken. Desgewenst kunt u de documenten digitaal toegestuurd krijgen. U kunt hiervoor telefoonnummer 038 499 88 99 bellen.

In het besluit kunt u lezen over de mogelijkheid voor het indienen van zienswijzen.

Nadere inlichtingen: Team Vergunningverlening, 038 499 88 99.

Naar boven