Kennisgeving Wet natuurbescherming, BEWiCynbra RAW BV, Zeedijk 25, 4871 NM te Etten-Leur, Z/121478

Beschikking

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant maken bekend dat zij op 25 november 2021 een vergunning ingevolge artikel 2.7, tweede lid, van de Wnb hebben geweigerd (kenmerk: Z/121478-293502) aan BEWiCybra RAW BV voor de uitbreiding/wijziging van een industrieel bedrijf, voor de locatie Zeedijk 25, 4871 NM te Etten-Leur, in de gemeente Etten-Leur.

De vergunning is geweigerd.

Ten aanzien van het ontwerpbesluit zijn geen zienswijzen naar voren gebracht.

Het definitieve besluit is niet gewijzigd ten opzichte van het ontwerpbesluit.

De aanvraag, het definitieve besluit en de bijbehorende stukken liggen vanaf 29 november 2021 tot en met 10 januari 2022 6 weken ter inzage bij de Omgevingsdienst Brabant Noord (ODBN), Victorialaan 1, 5213 JG ’s-Hertogenbosch. Telefoonnummer 088-7430 000. Voor inzage in de bijbehorende stukken dient een afspraak gemaakt te worden. Het besluit (en onderliggende stukken) zijn ook digitaal op te vragen via e-mail info@odbn.nl of terug te vinden op de website www.brabant.nl/loket/vergunningen-meldingen-en-ontheffingen

Tegen de beschikking(en) kan tot en met 10 januari 2022 beroep worden ingesteld door belanghebbenden. In bepaalde gevallen kunnen ook anderen beroep instellen, zie hiervoor https://www.raadvanstate.nl/@125301/niet-belanghebbende- toegang-beroep/.

Aan deze procedure is het kenmerk Z/121478 gekoppeld. U dient bij correspondentie dit kenmerk te vermelden.

Het beroepschrift moet uw naam en adres bevatten, duidelijk maken tegen welk besluit u beroep instelt en gemotiveerd worden, ondertekend te zijn en voorzien zijn van een datum. Het beroepschrift moet worden gericht en gezonden aan de

Rechtbank Oost-Brabant, Bestuursrecht: Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch

Het besluit treedt in werking, ook al wordt een beroepschrift ingediend. Het is daarom mogelijk om gelijktijdig met of na het indienen van een beroepschrift een zogenaamde “voorlopige voorziening” te vragen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Oost-Brabant, Bestuursrecht: Postbus 90125, 5200 MA 's-Hertogenbosch.

's-Hertogenbosch, november 2021

 

Naar boven