Kennisgeving besluit op een aanvraag ontheffing Wet natuurbescherming, Nesweg 6 in Kampen

Op 22 september 2021 ontvingen wij een aanvraag voor een ontheffing Wet natuurbescherming onderdeel soorten voor de locatie Nesweg 6 in Kampen.

Gedeputeerde Staten hebben besloten dat de ontheffing Wet natuurbescherming wordt verleend. Het besluit is als bijlage opgenomen bij deze publicatie. De aanvraag, het besluit en de bijbehorende stukken liggen vanaf twee werkdagen na bekendmaking zes weken ter inzage bij de provincie Overijssel, Luttenbergstraat 2 te Zwolle.

Wanneer u de documenten in het provinciehuis wilt inzien dan vragen wij u een afspraak te maken. Desgewenst kunt u de documenten digitaal toegestuurd krijgen. U kunt hiervoor telefoonnummer 038 4998899 bellen. In het besluit kunt u lezen over de mogelijkheid voor het indienen van bezwaar. De termijn voor het indienen van bezwaar is gestart op 23 november 2021.

Nadere inlichtingen: Team Vergunningverlening, 038 49988 99.

 

Naar boven