[Provincie Limburg, melding besluit Wet bodembescherming locatie Parallelweg 50 te Geleen, gemeente Sittard- Geleen, LI188300494Vul hier de titel in]

Gedeputeerde Staten van Limburg maken bekend dat

een melding op grond van artikel 28, lid 1 van de Wet bodembescherming (Wbb) is ontvangen op 19 november 2021 van Geonius BV. over het voornemen de bodem te saneren of handelingen te verrichten waardoor de verontreiniging van de bodem wordt verminderd of verplaatst.

 

Wij zullen vaststellen of sprake is van een geval van ernstige verontreiniging en of spoedige sanering noodzakelijk is (artikel 29 en 37 Wbb) en het ingediende (deel)saneringsplan beoordelen (artikel 39 Wbb). Op deze procedure is afdeling 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing.

Rechtsbescherming

Als dit besluit uw belang rechtstreeks raakt en u het met de inhoud van dit besluit niet eens bent, kunt u, tegen betaling van de verschuldigde griffierechten, beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. U moet dan overeenkomstig artikel 6:8, lid 4 Awb binnen zes weken na de dag waarop dit besluit ter inzage is gelegd een beroepschrift indienen. Op deze procedure is de Algemene wet bestuursrecht van toepassing. Het beroepschrift moet worden ondertekend en ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener; de datum; een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht alsmede de redenen van het beroep (motivering). Het beroepschrift moet worden gericht aan: Raad van State; Afdeling bestuursrechtspraak; Postbus 20019; 2500 EA Den Haag. Als u een beroepschrift heeft ingediend, dan kunt u tevens de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State verzoeken een voorlopige voorziening te treffen.

 

Voor meer informatie verwijzen wij u naar de internetpagina van de Raad van State, www.raadvanstate.nl. Klik op ‘Onze werkwijze’. Klik op ‘Bestuursrechtspraak’.

Naar boven