Provinciaal blad van Zuid-Holland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Zuid-HollandProvinciaal blad 2021, 11395omgevingsvergunningKennisgeving besluit uniforme saneringen

 

WET BODEMBESCHERMING

Onderwerp

Op grond van artikelen 28 en 39b, van de Wet bodembescherming hebben Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland op 23 november 2021 een melding in het kader van het Besluit uniforme saneringen (BUS) ontvangen voor de locatie Werfkade te Ridderkerk. Het betreft een sanering in de categorie immobiel.

De saneerder kan zonder tegenbericht vijf weken na ontvangst van de melding aanvangen met de sanering. BUS kent geen procedure voor inspraak, ter visielegging, zienswijze, bezwaar en beroep naar aanleiding van de melding.

 

Contact

Heeft u vragen? Dan kunt u contact opnemen met de DCMR Milieudienst Rijnmond,

telefoon (010) 246 8000, e-mail: info@dcmr.nl, onder vermelding van ons kenmerk (9999250128_99991115938).