(Ontwerp)beschikking uitgebreid Wabo voor Boerenweg 8a Heerle, Renewi Regio Zuid, OLO 4477837

Ontwerp beschikking uitgebreid Wabo voor Boerenweg 8a Heerle, Renewi Regio Zuid, OLO4477837

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, ontwerpbeschikking uitgebreide procedure Wabo op een aanvraag om omgevingsvergunning voor het aanleggen van opslagvakken en het (herplaatsen) van keerwanden voor de inrichting gelegen aan Boerenweg 8a te Heerle.

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant maken bekend dat zij voornemens zijn in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht de vergunning op de aanvraag te verlenen.

De aanvraag, de ontwerpbeschikking en de bijbehorende stukken liggen vanaf 26 november 2021 tot en met 7 januari 2022 ter inzage bij de gemeente Roosendaal. Voor locatie, tijdstippen en dagen waarop u de stukken in kunt zien, verwijzen wij naar de website van de gemeente. Vanaf het moment van terinzagelegging is de ontwerpbeschikking te bekijken op de website van de provincie www.brabant.nl.

Indien u vragen of opmerkingen hebt, kunt u contact opnemen met de behandelaar op telefoonnummer (013) 206 01 00.

Een ieder kan tot en met 7 januari 2022 ten aanzien van de ontwerpbeschikking schriftelijk of mondeling zienswijzen inbrengen bij de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant. Voor het mondeling inbrengen van zienswijzen bestaat binnen deze periode de mogelijkheid tot het houden van een hoorzitting. Een verzoek daartoe dient binnen drie weken na de begindatum van de ter inzage legging bij de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant te worden ingediend.

Vanaf het moment van terinzagelegging is de ontwerpbeschikking te bekijken op de website van de provincie www.Brabant.nl.

Aan deze procedure is het kenmerk 19080031 gekoppeld. U dient bij correspondentie dit kenmerk te vermelden. Indien u gebruik maakt van e-mail, dan verzoeken we u het kenmerk in de onderwerpregel te plaatsen. Op deze manier wordt uw correspondentie meteen gekoppeld aan het kenmerk in het zaaksysteem. De correspondentie middels e-mail dient u te richten aan inproces@omwb.nl.

23 november 2021, Tilburg.

Naar boven