Definitief wijzigingsbesluit Ontgrondingenwet voor het wijzigen van de geldigheidsduur nabij Uiterburen te Zuidbroek

Ontgrondingsvergunning

Adviesbureau SWECO heeft namens BV Zand- en Grinthandel v/h H. Rijks en Zn. te Zuidbroek een verzoek ingediend voor het wijzigen van de geldigheidsduur van hun ontgrondingsvergunning voor de zandwinning Botjeszandgat nabij Uiterburen tot 21 augustus 2032. Gedeputeerde Staten maken bekend dat zij hebben besloten de gevraagde vergunning, onder voorschriften, te verlenen.

Terinzagelegging

De definitieve vergunning en de bijbehorende stukken liggen met ingang van 24 november 2021 tot en met 4 januari 2022 ter inzage:

- in het gemeentehuis van de gemeente Midden-Groningen in Hoogezand;

- de mediatheek van het provinciehuis te Groningen. Hiervoor kunt u zich uitsluitend op afspraak (tel. 050- 3164911) tijdens kantoortijden melden bij de balie, ingang Martinikerkhof 12 te Groningen. De stukken zijn online te vinden op www.officielebekendmakingen.nl.

Beroep

Belanghebbenden die een zienswijze hebben ingediend of belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij geen zienswijze naar voren hebben gebracht, kunnen tot en met 4 januari 2022 een beroepschrift indienen tegen dit besluit bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State door het indienen van een beroepschrift. Het ondertekende beroepschrift dient ten minste te bevatten:

a) uw naam en adres;

b) de dagtekening;

c) een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht;

d) de redenen waarom u zich niet met het besluit kunt verenigen.

Het beroepschrift en zo mogelijk een afschrift van het besluit, waartegen beroep is gericht, dienen onder vermelding van dossiernummer K6370 en het onderwerp "Wijzigingsbesluit ontgrondingsvergunning zandwinning Botjeszandgat nabij Uiterburen" te worden verstuurd naar: Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State Postbus 20.019, 2500 EA Den Haag. De Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State beslist in enige instantie over ingestelde beroepen. Het instellen van beroep schorst de werking van een besluit niet. Indien beroep is ingesteld, kan een verzoek worden gedaan tot het treffen van een voorlopige voorziening, bijvoorbeeld inhoudende een schorsing van het besluit, bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State voornoemd. Bij het verzoek moet een afschrift van het beroepschrift worden overlegd. Voor het indienen van een beroepschrift of een verzoekschrift om een voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd. Voor meer informatie over het indienen van een beroepsschrift of over de bezwaarprocedure verwijzen wij u naar: www.provinciegroningen.nl/bezwaarmaken.

Naar boven