Regeling van Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant van 15 november 2021 tot wijziging van de Subsidieregeling energie Noord-Brabant in verband met het verlengen van de openstellingstermijn van paragraaf 1 van die regeling (Tiende wijziging Subsidieregeling energie Noord-Brabant) 

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant;

 

Gelet op artikel 2 van de Algemene subsidieverordening Noord-Brabant;

 

Overwegende dat het wenselijk is de Subsidieregeling energie Noord-Brabant te wijzigen in verband met het verlengen van de openstellingstermijn van paragraaf 1 van die regeling;

 

Besluiten vast te stellen de volgende regeling:

Artikel I Wijziging Subsidieregeling energie Noord-Brabant

In artikel 1.9 van de Subsidieregeling energie Noord-Brabant wordt

“1 december 2021” vervangen door “1 oktober 2022”.

Artikel II Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Provinciaal Blad waarin zij wordt geplaatst.

’s-Hertogenbosch, 15 november 2021

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant voornoemd,

de voorzitter,

mr. I.R. Adema

de secretaris,

drs. M.J.A. van Bijnen MBA

Toelichting behorende bij de Tiende wijziging Subsidieregeling energie Noord-Brabant

I. Algemeen

 

Deze wijzigingsregeling ziet op het verlengen van de openstellingstermijn voor paragraaf 1 van de Subsidieregeling energie Noord-Brabant. Het plafond is binnen de huidige openstellingsperiode nog niet geheel benut.

 

II. Artikelsgewijs

 

Artikel I (Wijziging artikel 1.9 Subsidieregeling energie Noord-Brabant)

 

In artikel 1.9 is de sluitingsdatum van 1 december 2021 vervangen door 1 oktober 2022 om de continuïteit van de uitvoering van de regeling te waarborgen.

 

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,

 

de voorzitter,

mr. I.R. Adema

 

de secretaris,

drs. M.J.A. van Bijnen MBA

 

Naar boven