Toestemming voor het uitvoeren van bouwwerkzaamheden buiten reguliere werktijden in verband met het installeren en het bedrijf gereed maken van windturbines voor windpark aan Oostpolder te Eemshaven

Verleende omgevingsvergunning (reguliere procedure) Gedeputeerde Staten van Groningen hebben besloten om de volgende ontheffing van het Bouwbesluit 2012, te verlenen en heeft de beschikking op de hieronder vermelde datum verzonden aan de aanvrager:

- Oostpolder te Eemshaven, het uitvoeren van bouwwerkzaamheden buiten reguliere werktijden in verband met het installeren en het bedrijf gereed maken van windturbines voor windpark Oostpolder, 15 november 2021.

Bezwaar en voorlopige voorziening

Als u belanghebbende bent, kunt u tegen dit besluit bezwaar maken. U kunt dit doen door binnen zes weken na de verzenddatum van het besluit een gemotiveerd bezwaarschrift te richten aan Gedeputeerde Staten van Groningen.

Als onmiddellijke spoed dit vereist, bestaat de mogelijkheid om daarnaast een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening in te dienen bij de Voorzieningenrechter in Groningen (rechtbank Noord-Nederland, locatie Groningen, afdeling Bestuurs¬recht, Postbus 150, 9700 AD Groningen). Dit verzoek kan tevens digitaal worden ingediend bij de genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Hiervoor dient u wel te beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Informatie

Voor nadere informatie kan contact opgenomen worden met de provincie Groningen, Sint Jansstraat 4, 9712 JN Groningen, Telefoonnummer (050) 316 49 11.

Naar boven