Regeling van Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant van 9 november 2021 tot wijziging van de Subsidieregeling landbouw innovatie Noord-Brabant 2020-2023 in verband met het wijzigen van het subsidieplafond dat betrekking heeft op het aanvraagtijdvak voor het jaar 2022 (Vijfde wijziging Subsidieregeling landbouw innovatie Noord-Brabant 2020-2023)

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant;

 

Gelet op artikel 2 van de Algemene subsidieverordening Noord-Brabant;

 

Overwegende dat het wenselijk is de Subsidieregeling landbouw innovatie Noord-Brabant 2020-2023 te wijzigen in verband met het wijzigen van het subsidieplafond dat betrekking heeft op het aanvraagtijdvak voor het jaar 2022;

 

Besluiten vast te stellen de volgende regeling:

Artikel I Wijziging Subsidieregeling landbouw innovatie Noord-Brabant 2020-2023

In artikel 10, onder c, van de Subsidieregeling landbouw innovatie Noord-Brabant 2020-2023 wordt “0” vervangen door “€ 500.000”.

Artikel II Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Provinciaal Blad waarin zij wordt geplaatst.

’s-Hertogenbosch, 9 november 2021

Gedeputeerde Staten voornoemd,

de voorzitter,

mr. I.R. Adema

de secretaris,

drs. M.J.A. van Bijnen MBA

Toelichting behorende bij de Vijfde wijziging Subsidieregeling landbouw innovatie Noord-Brabant 2020-2023

Artikel I Wijziging Subsidieregeling landbouw innovatie Noord-Brabant 2020-2023

 

(artikel 10, onder c)

Bij de vaststelling van de Subsidieregeling landbouw innovatie Noord-Brabant 2020-2023 op 28 januari 2020, is het subsidieplafond voor het jaar 2022 vastgesteld op € 0. De toekenning van deze middelen was afhankelijk van de besluitvorming door Provinciale Staten, die in 2020 was voorzien, over de Brabantvisie Landbouw en Voedsel 2030 en de daarbij behorende middelen, inclusief die voor “Landbouw Innovatie Noord-Brabant (LIB)” voor de jaren 2022 en 2023. Vaststelling van deze visie is echter met twee jaar uitgesteld. Gedeputeerde Staten hebben voor het landbouw & voedselprogramma voor het jaar 2022 wel een werkbudget beschikbaar gesteld waaruit het LIB gefinancierd kan worden. Daarmee kan het subsidieplafond voor het jaar 2022 worden gewijzigd in € 500.000.

Op de Subsidieregeling landbouw innovatie Noord-Brabant 2020-2023 is de landbouwgroepsvrijstellingsverordening (LGVV) van toepassing. Bij Verordening (EU) 2020/2008 is de LGVV gewijzigd en is de toepassing verlengd tot en met 31 december 2022.

Conform artikel 9 LGVV is de subsidieregeling voorafgaand aan de inwerkingtreding in 2020 ter kennisgeving bij de Europese Commissie aangeboden. In die kennisgeving is het totaal beschikbare budget reeds meegenomen, zodat voor het aanvraagtijdvak voor het jaar 2022 geen aparte kennisgeving meer nodig is.

 

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,

 

de voorzitter,

mr. I.R. Adema

 

de secretaris,

drs. M.J.A. van Bijnen MBA

 

Naar boven