Hernieuwde ter inzage legging ontwerp Projectplan Waterwet, MER, ontwerp-ontgrondingenvergunning en ontwerpbesluiten Wnb dijkversterking Stadsdijken te Zwolle

Gedeputeerde Staten van Overijssel maken, mede namens het Waterschap Drents Overijsselse Delta het volgende bekend:

Hernieuwde ter inzage legging

Omdat niet alle onderliggende documenten digitaal en fysiek raadpleegbaar waren tijdens de ter inzage legging die is gestart op 21 oktober jl. hebben wij besloten om de documenten vanaf 25 november tot en met 5 januari 2022 opnieuw ter inzage te leggen.

Het project

Veilige dijken zijn van groot belang voor het beschermen van het achterland tegen hoog water in de rivieren. De Stadsdijken beschermen de stad Zwolle en het achterland tegen overstroming vanuit de IJssel-delta. De Stadsdijken van Zwolle maken onderdeel uit van dijkring 531 en liggen langs de oostoever van het Zwolle-IJsselkanaal en het Zwarte Water, van de Spooldersluis tot aan de monding van de Vecht. In 2015 is geconstateerd dat 7,5 kilometer binnen het traject van 8,7 kilometer van de primaire waterkeringen, niet voldoet aan de huidige eisen voor waterveiligheid. Daarbij is ook rekening gehouden met de verwachting dat de waterstanden als gevolg van klimaatverandering in de toekomst hoger worden, en dat extreem weer vaker zal voorkomen. De veiligheidsopgave van deze 7,5 kilometer dijk bestaat uit het op voldoende sterkte brengen door de dijk voldoende hoog en stabiel te maken en bovendien ongewenste kwelwaterstromen onder de dijk tegen te gaan (een mechanisme dat bekend staat als “piping”).

Om het ontwerpproces te stroomlijnen is de dijk opgedeeld in 5 kenmerkende deelgebieden en 19 deeltrajecten. Voor elk deeltraject is een passend ontwerp gemaakt. Naast de afgekeurde delen van de primaire kering zijn er 5 kunstwerken als onvoldoende beoordeeld; 3 coupures, een gemaal en inlaat Westerveld.

De ontwerpopgave bestaat voor een belangrijk deel uit het inpassen van de veiligheidsopgave in de krappe ruimte die hiervoor beschikbaar is in de stad Zwolle.

Gecoördineerde projectprocedure Projectplan Waterwet

Bij de voorbereiding van de besluiten die nodig zijn voor de uitvoering van het project Dijkversterking Stadsdijken Zwolle te Zwolle wordt de provinciale coördinatieregeling op grond van de Waterwet (artikel 5.8, Waterwet) toegepast. De bedoeling van de provinciale coördinatie is om de voorbereiding en bekendmaking van de voor de uitvoering van dit project benodigde besluiten op elkaar af te stemmen en gelijktijdig te laten plaatsvinden.

Vastgestelde ontwerpbesluiten

De volgende ontwerpbesluiten met bijlagen liggen vanaf donderdag 25 november 2021 tot en met woensdag 5 januari 2022 voor iedereen ter inzage:

- Ontwerp-Projectplan Waterwet Stadsdijken Zwolle te Zwolle inclusief MER (Waterschap Drents Overijsselse Delta);

- Ontwerp-Vergunning Wet natuurbescherming gebiedsbescherming (provincie Overijssel);

- Ontwerp-Ontheffing Wet natuurbescherming soortenbescherming (provincie Overijssel);

- Ontwerp-Ontgrondingenvergunning (provincie Overijssel).

Ter inzage

De ontwerpbesluiten zijn (op afspraak) fysiek in te zien vanaf donderdag 25 november 2021 tot en met woensdag 5 januari 2022. Dit kan op de volgende locaties.

Instantie

Locatie

Aanmelden bij

Provincie Overijssel

Luttenbergstraat 2,

8012 EE, Zwolle

Balie provinciehuis

Contactpersoon: dhr. C. Ortelee

 

Waterschap Drents Overijsselse

Delta

Dokter van Deenweg 186, 8025 BM, Zwolle

Balie waterschapshuis

Contactpersoon: dhr. E. de Bruijn

 

Gemeente Zwolle

Lübeckplein 2,

8017 JZ, Zwolle

Balie gemeentehuis

Contactpersoon: dhr. W. van der Beek

 

Gemeente Zwartewaterland

Telvorenstraat 2,

8061 CB Hasselt

Balie gemeentehuis

Contactpersoon: dhr. A. Winters

 

In verband met maatregelen tegen het Corona-virus bestaat de mogelijkheid dat het provinciehuis niet gedurende de gehele inzagetermijn open is. U wordt verzocht een afspraak te maken om de stukken in te zien. U kunt daarvoor een afspraak maken met de heer Cees Ortelee (c.ortelee@overijssel.nl of 038- 499 79 15).

Gedurende de kerstvakantie kunnen bovenstaande locaties ook gesloten zijn. Houd de websites van de betreffende locaties (gemeente, waterschap en provincie) voor de laatste informatie in de gaten of neem hier contact over op.

Online bekijken

U kunt het projectplan Waterwet (inclusief MER en andere bijlagen), de ontheffing en vergunning Wet natuurbescherming en de ontgrondingenvergunning inzien in het Provinciaal blad via de publicatie op https://zoek.officielebekendmakingen.nl/. U kunt de stukken ook inzien op https://www.overijssel.nl/loket/ter-inzage.

Vragen?

Voor inhoudelijke vragen over het project kunt u contact opnemen met de heer E. de Bruijn, omgevingsmanager Stadsdijken Zwolle te Zwolle van het Waterschap Drents Overijsselse Delta, telefoonnummer 088 - 233 12 00.

Voor vragen over de ontwerpbesluiten en/of de procedure kunt u terecht bij de heer Cees Ortelee van de provincie Overijssel, telefoonnummer 038 - 499 79 15.

Hoe kunt u een zienswijze indienen?

Heeft u stukken gelezen en bent u het niet eens met (een onderdeel van) het projectplan, het MER, de ontheffing en vergunning Wet natuurbescherming en/of met de ontgrondingenvergunning? Dan kunt u dit kenbaar maken door gedurende de termijn van terinzagelegging een zienswijze in te dienen bij de provincie Overijssel. Voor een goede beantwoording vragen wij u om elk onderdeel apart in uw zienswijze te benoemen en te behandelen. Het indienen van een zienswijze kan zowel schriftelijk als mondeling (zie toelichting hieronder).

Schriftelijk

U kunt uw zienswijze onder vermelding van ‘Projectplan Waterwet dijkversterking Stadsdijken Zwolle te Zwolle’, sturen naar:

per e-mail: hwbp@overijssel.nl o.v.v. project Stadsdijken Zwolle

per brief: Gedeputeerde Staten van Overijssel, t.a.v. dhr. C. Ortelee, o.v.v. Project Stadsdijken, Postbus 10078, 8000 GB Zwolle.

Let op : dus ook zienswijzen op het projectplan Waterwet van het Waterschap Drents Overijsselse Delta dient u in bij het coördinerend bevoegd gezag provincie Overijssel.

Mondeling

U kunt tijdens de terinzagelegging ook een mondelinge zienswijze indienen. Om gebruik te maken van deze mogelijkheid dient binnen de periode van ter inzage legging contact te worden opgenomen met de heer C. Ortelee via telefoonnummer 038 - 499 88 99, zodat hiervoor een afspraak gemaakt kan worden. Van een mondelinge zienswijze wordt een bondig verslag gemaakt, dat wij u ter accordering en ondertekening voorleggen.

Wat gebeurt er met uw zienswijze?

Alle zienswijzen worden doorgestuurd naar de desbetreffende bevoegde instantie die de zienswijzen betrekt bij de definitieve besluitvorming. Uw ingediende zienswijze wordt zorgvuldig beoordeeld. Bij nieuwe inzichten kan uw zienswijze leiden tot aanpassingen in het definitieve projectplan, of in de ontheffing of in het besluit op vergunning. Iedereen die een zienswijze heeft ingediend, wordt geïnformeerd over hoe hiermee is omgegaan via de Nota van beantwoording.

Besluit en beroep

Als het projectplan definitief is vastgesteld door het waterschap en vervolgens goedgekeurd door de provincie, wordt dit door de provincie bekendgemaakt. Het goedkeuringsbesluit, het projectplan Waterwet, alsmede de overige besluiten, liggen vervolgens 6 weken ter inzage voor beroep.

Beroep tegen die besluiten staat open voor:

- een ieder die een zienswijze heeft ingediend, en

- belanghebbenden (ongeacht of zij een zienswijze indienden).

Dit beroep kan na de vaststelling van deze besluiten worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Op de besluiten is de Crisis- en herstelwet (Chw) van toepassing. Ingevolge artikel 1.6a van de Chw kunnen na afloop van de termijn voor het instellen van beroep geen nieuwe beroepsgronden meer worden aangevoerd.

Naar boven