Wijziging Subsidieregeling Herstructurering Ruimtelijke Kwaliteit 2021

 

Gedeputeerde Staten van Drenthe;

 

gelet op de Algemene wet bestuursrecht en de Algemene subsidieverordening Drenthe 2017;

 

 

BESLUITEN:

 

 

de Subsidieregeling Herstructurering Ruimtelijke Kwaliteit 2021, zoals vastgesteld bij hun besluit van 21 december 2020, kenmerk 5.9/2020002079, Provinciaal Blad 9708 van 2020, als volgt te wijzigen.

 

Na artikel 7, onder g, worden de volgende bepalingen ingevoegd, luidende:

 

Artikel 7, h

 

de activiteiten zijn begonnen voordat de aanvraag voor subsidie is ingediend, tenzij hiervoor schriftelijk toestemming is verleend door Gedeputeerde Staten;

 

Artikel 7, i

 

Niet kan worden aangetoond dat er sprake is van een project met een onrendabele top.

 

 

Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2022 en vervalt van rechtswege op 31 december 2022.

 

 

Gedeputeerde Staten voornoemd,

 

mevrouw drs. J. Klijnsma, voorzitter

W.F. Brenkman MSc, secretaris

 

 

Assen, 16 november 2021

Kenmerk 4.7/2021002046

 

 

 

Uitgegeven: 18 november 2021

 

 

Naar boven