Wijziging Risicogebied wolvenschade

 

Gedeputeerde Staten van Drenthe;

 

gelet op het Interprovinciaal Wolvenplan zoals vastgesteld door het IPO bestuur op 24 januari 2019;

 

 

BESLUITEN:

 

 

het risicogebied wolvenschade zoals vastgesteld bij hun besluit van 15 december 2020, kenmerk 51/5.17/2020002579, Provinciaal Blad nummer 9560 van 2020, te wijzigen.

Toelichting

Op dit moment is er geen sprake van een wolventerritorium in Drenthe zoals bedoeld onder het Interprovinciaal Wolvenplan. Toch wil de provincie een start maken met het stimuleren van preventieve maatregelen en stelt zij naar advies van de gebiedscommissie binnen dit gebied een subsidieregeling voorkomen schade door wolven provincie Drenthe open.

 

Om een duidelijke gebiedsafbakening te maken is ervoor gekozen om het gebied af te bakenen op herkenbare (water)wegen. De noordkant van het wolvenrisicogebied wordt begrensd door het punt waar de A28 en de N34 elkaar kruisen. De A28 vormt de westgrens van het gebied, tot deze de provinciegrens met Overijsel kruist. Aan de zuidzijde vormt de provincie-/landsgrens de begrenzing van het gebied. Aan de Oostzijde wordt het gebied begrenst door de N34, N376 en A37, tot de A37 de landsgrens kruist.

 

Kaart aanwijzing risicogebied wolvenschade

 

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Provinciaal Blad waarin het wordt geplaatst.

 

 

Gedeputeerde Staten voornoemd,

 

mevrouw drs. J. Klijnsma, voorzitter

W.F. Brenkman MSc, secretaris

 

 

Assen, 9 februari 2021

Kenmerk: 5.6/2021000231

 

 

 

Uitgegeven: 11 februari 2021

 

Naar boven