Provinciaal blad van Zuid-Holland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Zuid-HollandProvinciaal blad 2021, 106Overige overheidsinformatieKennisgeving beschikking

 

WET BODEMBESCHERMING

Onderwerp

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland (GS) hebben een saneringsplan op grond van de Wet bodembescherming ontvangen voor de (deel)sanering op de locatie Mgr.W.M. Bekkerslaan 82-200 te Maassluis.

 

GS hebben met het saneringsplan ingestemd.

 

Op de locatie sprake is van een geval van ernstige verontreiniging, waarvan een spoedige sanering niet noodzakelijk is als bedoeld in de Wet bodembescherming;

Bij herinrichting moet de locatie worden gesaneerd.

 

Inzage

U kunt de beschikking en de overige stukken vanaf 14 januari 2021 gedurende zes weken op de volgende plaatsen inzien:

- de gemeente Maassluis, Koningshoek 93050, 3144 BA MAASSLUIS (telefoon: 010 5931 931);

- de DCMR Milieudienst Rijnmond, Parallelweg 1, 3112 NA SCHIEDAM (telefoon: 010 246 86 21).

 

Bezwaar

Binnen zes weken na de dag van bekendmaking van het besluit kunnen belanghebbenden een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij GS van Zuid-Holland, t.a.v. het Awb-secretariaat, Postbus 90602, 2509 LP DEN HAAG, o.v.v. "Awb-bezwaar".

 

Contact

Heeft u vragen? Dan kunt u contact opnemen met de DCMR Milieudienst Rijnmond, telefoon (010) 246 8000, e-mail: info@dcmr.nl, onder vermelding van ons kenmerk (9999199537_9999923023).

 

 

 

Beschikking

 

Vanwege de maatregelen rondom de Coronavirus-crisis worden de stukken niet in papieren vorm ter inzage gelegd, behalve op maandag en donderdag tussen 10.00 uur en 14.00 uur, en alleen op afspraak, bij de DCMR Milieudienst Rijnmond aan de Parallelweg 1, 3112 NA te Schiedam. Afspraken kunt u maken via een e-mail aan info@dcmr.nl of via telefoonnummer 010 2468000.

 

Indien dit voor u geen uitkomst biedt en de stukken fysiek wilt in zien, verzoeken wij u dit binnen de termijn van de terinzagelegging aan ons kenbaar te maken. Dit kunt u doen per brief aan DCMR, Postbus 843, 3100 AV SCHIEDAM of per e-mail via info@dcmr.nl. Wij zullen hierop in contact met u treden om met u op zoek te gaan naar een pragmatische oplossing waarbij u alsnog de mogelijkheid wordt geboden om op de ontwerp-beschikking te kunnen reageren.