Terinzagelegging ontheffing Wet natuurbescherming voor het onderdeel Houtopstanden – Bos nabij Grote Kampweg Norg

Gedeputeerde Staten van Drenthe delen mee dat zij op grond van hoofdstuk 4 van de Wet natuurbescherming hebben besloten een ontheffing te verlenen voor:

De wachtverpichting, Bos nabij Grote Kampweg in Norg, perceel D1246.

U kunt het besluit vanaf 4 november 2021 tot en met 15 december 2021 digitaal inzien. Klik op de link 'Bekijk documenten’ om de documenten te bekijken. Wilt u de bijbehorende stukken inzien, dan kunt u contact opnemen met ons Klant Contact Centrum, telefoonnummer (0592) 36 55 55 of een e-mail sturen naar vth@drenthe.nl.

Tot en met 15 november 2021 kunnen belanghebbenden op grond van het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht bezwaar indienen bij het college van Gedeputeerde Staten van Drenthe. Voor meer informatie over de bezwaarprocedure verwijzen wij u naar http://provincie.drenthe.nl/loket/bezwaarschriften.

 

Naar boven