Provinciaal blad van Groningen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
GroningenProvinciaal blad 2020, 9932Beschikkingen | afhandelingProvincie Groningen - verlening ontheffing Wet natuurbescherming - verbod op het doden van vos en voor het nachtelijk gebruik van het geweer, vanwege het nachtelijk afschot van vos ten behoeve van de bescherming van weidevogels

Op grond van de Wet natuurbescherming is aan de Faunabeheereenheid Groningen ontheffing verleend van het verbod op het doden van vos en voor het nachtelijk gebruik van het geweer, vanwege het nachtelijk afschot van vos ten behoeve van de bescherming van weidevogels.

Als u het niet eens bent met dit besluit bestaat de mogelijkheid om binnen zes weken na verzenddatum van dit besluit een bezwaarschrift in te dienen. Meer informatie daarover vindt u op de website van de provincie Groningen (www.provinciegroningen.nl/bezwaarmaken). Als u overweegt een bezwaarschrift in te dienen, zouden wij het op prijs stellen als u eerst contact met ons opneemt. Wellicht kunnen uw bezwaren door een toelichting van ons worden weggenomen.

Het indienen van een bezwaarschrift schort de werking van dit besluit niet op. U kunt daarvoor een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de rechtbank. Een voorlopige voorziening is een zelfstandige procedure. Meer informatie over het vragen van een voorlopige voorziening vindt u op www.rechtspraak.nl.