Provincie Groningen - verlening ontheffing Wet natuurbescherming - verbod op het vangen en doden van steenmarter en voor het gebruik van het luchtdrukgeweer, vanwege de pilot Steenmarterbeheer - Winsumermeeden en Paddepoel-Koningslaagte

Op grond van de Wet natuurbescherming is aan het Collectief Groningen West ontheffing verleend van het verbod op het vangen en doden van steenmarter en voor het gebruik van het luchtdrukgeweer, vanwege de pilot Steenmarterbeheer in de Winsumermeeden en Paddepoel-Koningslaagte.

Als u het niet eens bent met dit besluit bestaat de mogelijkheid om binnen zes weken na verzenddatum van dit besluit een bezwaarschrift in te dienen. Meer informatie daarover vindt u op de website van de provincie Groningen (www.provinciegroningen.nl/bezwaarmaken). Als u overweegt een bezwaarschrift in te dienen, zouden wij het op prijs stellen als u eerst contact met ons opneemt. Wellicht kunnen uw bezwaren door een toelichting van ons worden weggenomen.

Het indienen van een bezwaarschrift schort de werking van dit besluit niet op. U kunt daarvoor een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de rechtbank. Een voorlopige voorziening is een zelfstandige procedure. Meer informatie over het vragen van een voorlopige voorziening vindt u op www.rechtspraak.nl.

Naar boven