Provinciaal blad van Noord-Holland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Noord-HollandProvinciaal blad 2020, 9898Overige besluiten van algemene strekkingBesluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland van 8 december 2020, nr. ……./……. tot vaststelling van diverse subsidieplafonds voor het jaar 2021

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland;

 

Overwegende dat in de in de bijlage opgenomen uitvoeringsregelingen is bepaald dat door Gedeputeerde staten een subsidieplafond en openstellingstermijnen moeten worden vastgesteld;

 

Gelet op de artikelen van deze uitvoeringsregelingen zoals die in kolom E van de bijlage bij dit besluit zijn opgenomen;

 

Besluiten:

Artikel 1  

Gedeputeerde Staten stellen de in de bijlage bij dit besluit opgenomen subsidieplafonds voor het jaar 2021 vast.

Artikel 2  

De subsidieplafonds worden verdeeld overeenkomstig de aanduiding in de bijlage bij dit besluit.

Artikel 3  

De uitvoeringsregelingen worden, voor zover niet elders bepaald, opengesteld conform de genoemde indieningstermijnen

Artikel 4  

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het provinciaal blad waarin het wordt geplaatst.

Haarlem, 8 december 2020.

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland,

A.T.H van Dijk, voorzitter.

R.M. Bergkamp, provinciesecretaris.

Bijlage: lijst met subsidieplafonds 2021

 

Operationeel doel in de begroting

Uitvoeringsregeling

Bedrag subsidieplafond 2021

Indieningstermijn

Wijze van verdeling

Artikel in de Uvr waarin staat dat jaarlijks een subsidieplafond wordt vastgesteld

1.2.1

Versterken bestuurskracht Noord-Holland 2020

€ 0

1 januari t/m 1 november, 17:00 uur

n.v.t.

Artikel 7

2.2.2

kleinschalige activiteiten CE

€ 0

1 januari t/m 30 oktober, 17:00 uur

Volgorde van ontvangst

Artikel 7

2.2.3

Duurzaamheidsinitiatieven burgercollectieven Noord-Holland 2018

€ 63.620,00

1 januari t/m 28 oktober 2021, 17.00 uur

Volgorde van ontvangst

Artikel 6

3.1.3

subsidie onderzoek fysieke uitvoeringsprojecten klimaatadaptatie Noord-Holland 2020

€ 100.000,00

Vanaf 1 januari t/m 7 oktober 2021, 17:00 uur

Volgorde van ontvangst

Artikel 7

4.5.1

Uitvoeringsregeling subsidie buurtbusprojecten Noord-Holland 2020

€ 197.500,00

Nader te bepalen

Volgorde van ontvangst

Artikel 5

5.1.1

Groen Noord-Holland 2013, paragraaf 2: Weidevolgelbiotopen

€ 100.000,00

Doorlopend

Volgorde van ontvangst

Artikel 1.5

5.1.1

Groen Noord-Holland 2013, paragraaf 3: Uitbreiding Wandelnetwerk Noord-Holland

€ 0

Doorlopend

Volgorde van ontvangst

Artikel 1.5

5.1.1

Groen Noord-Holland 2013, paragraaf 4: Toeristische overstappunten

€ 79.802,00

Doorlopend

Volgorde van ontvangst

Artikel 1.5

5.1.1

bedrijfsverplaatsing en kavelruil Natuurnetwerk Noord-Holland 2017, paragraaf 2: Bedrijfsverplaatsing

€ 500.000,00

doorlopend

Volgorde van ontvangst

Artikel 5

5.1.1

Bedrijfsverplaatsing en kavelruil Natuurnetwerk Noord-Holland 2017, paragraaf 3: Kavelruil

€ 37.500,00

doorlopend

Volgorde van ontvangst

Artikel 5

5.2.4

Compensatieregeling ganzenrustgebied en ganzenfoerageergebieden Noord-Holland 2015

€ 304.000,00

Doorlopend

Volgorde van ontvangst

Artikel 11

5.3.3

Cofinanciering Waddenfonds Noord-Holland 2014

€ 2.700.000,00

Doorlopend

Volgorde van ontvangst

Artikel 7

6.4.1

Subsidie onderhoud provinciale monumenten Noord-Holland 2019

€ 150.000,00

Doorlopend

Volgorde van ontvangst

Artikel 6

6.4.1

Subsidie restauratie provinciale monumenten Noord-Holland 2019

€ 400.000,00

Doorlopend

Volgorde van ontvangst

Artikel 6

6.4.1

Subsidie restauratie Rijksmonumenten Noord-Holland 2019

€ 5.000.000,00

1 juni t/m 18 augustus 2021

Tender

Artikel 6

 

Uitgegeven op *

 

Namens Gedeputeerde Staten van Noord-Holland,

 

R.M. Bergkamp, provinciesecretaris.