Besluit van provinciale staten houdende wijziging van de tarieventabel Legesverordening provincie Zeeland 2018

Besluit van provinciale staten van Zeeland van 18 december 2020, nummer 20035431, houdende wijziging van de tarieventabel behorende bij de Legesverordening provincie Zeeland 2018.

 

Provinciale staten van Zeeland,

 • gelezen het voorstel van gedeputeerde staten van 10 november 2020, nummer 20033603;

 • overwegende dat vanaf 1 januari 2021 de respectievelijke omgevingsdiensten DCMR milieudienst Rijnmond en RUD Zeeland opdracht geven aan de Zeeuwse gemeenten voor de advisering inzake Wabo-vergunningverlening, -toezicht en handhaving voor Bouwen, Reclame, Inritten, Kappen en Slopen met betrekking tot de provinciale bedrijven c.q. inrichtingen en de provincie Zeeland met ingang van deze datum zelf leges gaat heffen met betrekking tot de uitvoering van deze diensten;

 • overwegende dat daartoe de tarieventabel behorende bij de Legesverordening provincie Zeeland 2018 dient te worden gewijzigd en aangevuld wat betreft bovengenoemde diensten binnen categorie 4. Sector Omgevingsvergunning;

 • overwegende dat de tarieventabel behorende bij de Legesverordening provincie Zeeland 2018 daarnaast aanvulling behoeft met een onderdeel ter voorkoming van dubbele legesheffing binnen categorie 5. Sector Natuur;

 • gelet op artikel 220 en artikel 223, eerste lid, aanhef en onderdeel b, van de Provinciewet;

besluiten vast te stellen de navolgende wijziging van de Legesverordening provincie Zeeland 2018:

Artikel I

De tarieventabel behorende bij de Legesverordening provincie Zeeland 2018 komt te luiden:

 

Bijlage 1

Tarieventabel per 1 januari 2021

Tarieventabel behorende bij en deel uitmakende van de Legesverordening Provincie Zeeland 2018 voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor het verlenen van diensten, als bedoeld in artikel 1 van die verordening.

 

1. Algemeen 

 

 

 

 

 

 

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag voor:

 

 

 

1.1

een besluit van een provinciaal bestuursorgaan op een aanvraag krachtens een provinciale regeling of enig ander wettelijk voorschrift anders dan in deze tabel reeds genoemd.

€ 75

 

 

1.2

een beschikking op een verzoekschrift, welke niet reeds elders in deze tarieventabel met name is genoemd, uitgezonderd de situaties verband houdende met een arbeidsverhouding met de provincie Zeeland.

€ 32

 

 

1.3

het doen van nasporingen in het provinciaal archief door of met behulp van een ambtenaar van de provincie, in het persoonlijk belang van de aanvrager, per halfuur of een gedeelte daarvan.

€ 26

 

 

 

Het tarief bedraagt voor het verstrekken van:

 

 

 

1.4

een reproductie (daaronder begrepen drukwerk) van een bij een provinciaal bestuursorgaan berustend document, al dan niet op basis van de Wet Openbaarheid van Bestuur, of van enig ander schriftelijk stuk

 

 

 

 

per kopie

€ 0,2

 

 

 

Noot: kosten lager dan € 20,- worden niet in rekening gebracht.

 

 

 

 

 

 

 

2. Sector Verkeer en vervoer

 

 

 

 

 

 

Wegenverkeerswet 1994

 

 

 

 

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag voor:

 

 

 

2.1

een ontheffing van de in artikel 10 Wegenverkeerswet 1994 opgenomen verbodsbepaling

€ 200

 

 

 

 

 

 

 

 

Omgevingsverordening Zeeland 2018

 

 

 

 

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag voor:

 

 

 

2.2.1

een ontheffing van de in de artikelen 5.5 tot en met 5.12 van de Omgevingsverordening Zeeland 2018 opgenomen verbodsbepalingen, behoudens het onder 2.2.2 van deze tabel gestelde

€ 200

 

 

2.2.2

een ontheffing van:

 • de in artikel 5.6, eerste lid, aanhef en onder a, c, d en e van de Omgevingsverordening Zeeland 2018 opgenomen verbodsbepalingen; en

 • de in artikel 5.7, tweede lid, aanhef en onder a van de Omgevingsverordening Zeeland 2018 opgenomen verbodsbepaling;

uitsluitend voor zover daarbij sprake is van:

 • een overkluizing;

 • een oprichting of aanpassing van een benzinestation;

 • het maken van een aansluiting van (openbare) wegen (geen uitwegen van particuliere percelen); of

 • het leggen van kabels en leidingen over een tracé met een lengte van meer dan 2 kilometer.

€ 1.000

 

 

 

 

 

 

3. Sector Milieubeheer

 

 

 

 

 

 

Algemeen

 

 

 

 

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag voor:

 

 

 

3.1

een gedoogbeschikking

€ 2.699

 

 

 

 

 

 

 

 

Ontgrondingenwet

 

 

 

 

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag voor:

 

 

 

3.2.1

een machtiging ex artikel 12 van de Ontgrondingenwet

€ 1.750

 

 

 

 

 

 

 

3.2.2

Een vergunning als bedoeld in artikel 3 van de Ontgrondingenwet bij een hoeveelheid af te graven vaste stoffen, gemeten in profiel van ontgraving t/m 15.000 m³

€ 1.250

 

 

 

15.001 t/m 25.000 m³ (naar boven afgerond op 1.000m³)

€ 1.250 alsmede € 75 per 1.000 m³ boven 15.000 m³

 

 

 

25.001 t/m 50.000 m³ (naar boven afgerond op 1.000 m³)

€ 2.000 alsmede € 120 per 1.000 m³ boven 25.000 m³

 

 

 

50.001 t/m 100.000 m³ (naar boven afgerond op 1.000 m³)

€ 5.000 alsmede € 200 per 1.000 m³ boven 50.000 m³

 

 

 

100.001 m³ t/m 1.000.000 m³ (naar boven afgerond op 20.000 m³)

€ 15.000 alsmede € 1.200 per 20.000 m³ boven 100.000 m³

 

 

 

1.000.000 m³ en meer (naar boven afgerond op 200.000 m³)

€ 69.000 alsmede € 6.000 per 200.000 m³ boven 1.000.000 m³

 

 

3.2.3

Het wijzigen van een vergunning als onder 3.2.2 bedoeld indien deze (mede) leidt tot vergroting van de hoeveelheid af te graven vaste stoffen, gemeten in profiel van ontgraving

Een bedrag gelijk aan het verschil tussen het met toepassing van het bepaalde onder 3.2.2 verschuldigde bedrag voor de vergrote hoeveelheid en het reeds betaalde bedrag, doch minimaal € 1.250

 

 

3.2.4

Het wijzigen van een vergunning als onder 3.2.2 bedoeld, anders dan in het onderdeel 3.2.3 genoemde geval

€ 1.250

 

 

3.2.5

Vergunningsaanvraag voor ontgronding die uitsluitend plaatsvindt ten behoeve van cultuurtechnische verbetering, waarbij per saldo geen specie van de locatie wordt afgevoerd.

€ 1.250

 

 

3.2.6

Vergunningsaanvraag voor ontgronding die uitsluitend plaatsvindt ten behoeve van een natuurproject, waarbij geen specie van de locatie wordt afgevoerd.

€ 1.250

 

 

 

 

 

 

4. Sector Omgevingsvergunning 

 

 

 

gewijzigd

 

Begripsomschrijvingen

 

 

 

 

4.1

Voor de toepassing van deze sector wordt verstaan onder:

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1 .1

Bouwkosten:

 

 

 

 

het bedrag waarvoor de aannemer zich heeft verbonden het werk tot stand te brengen (de aannemingssom), de omzetbelasting daarin niet begrepen, of voor zover deze ontbreekt een raming van de kosten die voortvloeien uit aangegane verplichtingen voor de fysieke realisatie (het bouwen) van de bouwwerken, de omzetbelasting daarin niet begrepen, en indien het bouwen geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschiedt de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor het tot stand brengen van het bouwwerk waarop de aanvraag betrekking heeft, de omzetbelasting daarin niet begrepen.

 

 

 

4.1.2

Tijdelijk bouwwerk:

 

 

 

 

In afwijking van artikel 4.1.1 geldt als grondslag voor de vaststelling van de bouwkosten voor een tijdelijk bouwwerk:

 

 

 

4.1.2.1

indien het een bouwwerk betreft dat qua constructie niet bedoeld is om verplaatsbaar te zijn, de aannemingssom dan wel een raming van de bouwkosten vastgesteld als omschreven in artikel 4.1.1;

 

 

 

4.1.2.2

indien het een gehuurd bouwwerk betreft dat qua constructie bedoeld is om verplaatsbaar te zijn, de plaatsingskosten vermeerderd met de huurkosten van het bouwwerk berekend over de beoogde instandhoudingtermijn. Deze kosten zijn exclusief de omzetbelasting;

 

 

 

4.1.2.3

indien het niet een gehuurd bouwwerk betreft dat qua constructie bedoeld is om verplaatsbaar te zijn, de som van de plaatsingskosten en de aanschaf-, leverings- en (ver)bouwkosten van het bouwwerk. Deze kosten zijn exclusief de omzetbelasting.

 

 

 

4.1.3

Wabo: Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

 

 

 

4.1.4

In deze titel voorkomende begrippen die in de Wabo zijn omschreven, hebben dezelfde betekenis als bij of krachtens de Wabo bedoeld.

 

 

 

4.1.5

In deze titel voorkomende begrippen die niet nader in de Wabo zijn omschreven en die betrekking hebben op activiteiten waarvoor het toetsingskader in een ander wettelijk voorschrift is uitgewerkt, hebben dezelfde betekenis als in dat wettelijk voorschrift bedoeld.

 

 

 

 

 

 

 

 

Omgevingsvergunning

 

 

 

 

4.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning voor een project: de som van de verschuldigde leges voor de verschillende activiteiten of handelingen waaruit het project geheel of gedeeltelijk bestaat en waarop de aanvraag betrekking heeft en de verschuldigde leges voor de extra toetsen die in verband met de aanvraag moeten worden uitgevoerd, berekend naar de tarieven en overeenkomstig het bepaalde in deze sector. In afwijking van de vorige volzin kan ook per activiteit, handeling of andere grondslag een legesbedrag worden gevorderd.

 

 

 

4.2.1

Bouwactiviteiten

 

 

 

 

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van deze sector indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

 

 

 

4.2.1.1

indien de bouwkosten minder dan € 7.500,00 bedragen:

€ 774

 

 

4.2.1. 2

indien de bouwkosten € 7.500,00 tot € 15.000,00 bedragen:

€ 1.181

 

 

4.2.1. 3

indien de bouwkosten € 15.000,00 tot € 35.000,00 bedragen:

€ 1.558

 

 

4.2.1. 4

indien de bouwkosten € 35.000,00 tot € 70.000,00 bedragen:

€ 3.137

 

 

4.2.1. 5

indien de bouwkosten € 70.000,00 tot € 110.000,00 bedragen:

€ 4.696

 

 

4.2.1. 6

indien de bouwkosten € 110.000,00 tot € 150.000,00 bedragen:

€ 6.272

 

 

4.2.1. 7

indien de bouwkosten € 150.000,00 tot € 260.000,00 bedragen:

€ 7.838

 

 

4.2.1. 8

indien de bouwkosten € 260.000,00 tot € 515.000,00 bedragen:

€ 15.669

 

 

4.2.1. 9

indien de bouwkosten € 515.000,00 tot € 1.050.000,00 bedragen:

€ 23.479

 

 

4.2.1.1 0

indien de bouwkosten € 1.050.000,00 tot € 2.750.000,00 bedragen:

€ 39.158

 

 

4.2.1.1 1

indien de bouwkosten € 2.750.000,00 tot € 5.200.000,00 bedragen:

€ 62.617

 

 

4.2.1.1 2

indien de bouwkosten € 5.200.000,00 tot € 10.400.000,00 bedragen:

€ 125.235

 

 

4.2.1.1 3

indien de bouwkosten € 10.400.000,00 tot € 26.000.000,00 bedragen:

€ 234.970

 

 

4.2.1.1 4

indien de bouwkosten € 26.000.0000,00 tot € 52.000.000,00 bedragen:

€ 469.940

 

 

4.2.1.1 5

indien de bouwkosten meer dan € 52.000.000,00 bedragen:

€ 783.355

 

 

 

 

 

 

 

4.2.2

Aanlegactiviteiten

 

 

 

4.2.2.1

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een aanlegactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder b, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van deze sector indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

€ 200

 

 

 

 

 

 

 

4.2.3

Planologisch strijdig gebruik waarbij tevens sprake is van een bouwactiviteit

 

 

 

 

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo, en tevens sprake is van een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van deze sector indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

 

 

 

4.2.3.1

indien artikel 2.12, eerste lid, onder b, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van exploitatieplan):

€ 200

 

 

4.2.3.2

indien de aanvraag een project van nationaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.3, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van nationale regelgeving):

€ 200

 

 

4.2.3.3

Indien artikel 2.12, eerste lid, onder d, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van voorbereidingsbesluit):

€ 200

 

 

 

 

 

 

 

4.2.4

Planologisch strijdig gebruik waarbij geen sprake is van een bouwactiviteit

 

 

 

 

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo, en niet tevens sprake is van een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van deze sector indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

 

 

 

4.2.4.1

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1º, van de Wabo wordt toegepast (binnenplanse afwijking):

€ 200

 

 

4.2.4. 2

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse kleine afwijking of tijdelijke afwijking):

€ 200

 

 

4.2.4. 3

Indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse afwijking):

€ 200

 

 

4.2.4. 4

indien artikel 2.12, eerste lid, onder b, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van exploitatieplan):

€ 200

 

 

4.2.4. 5

indien de aanvraag een project van nationaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.3, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van nationale regelgeving):

€ 200

 

 

4.2.4. 6

indien artikel 2.12, eerste lid, onder d, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van voorbereidingsbesluit):

€ 200

 

 

 

 

 

 

 

4.2.5

In gebruik nemen of gebruiken bouwwerken in relatie tot brandveiligheid

 

 

 

4.2.5.1

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder d, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van deze sector indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

€ 200

 

 

 

 

 

 

 

4.2.6

Aanleggen of verandering brengen in een weg

 

 

 

4.2.6.1

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een aanlegactiviteit als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid onder d van de Wabo voor het aanleggen of brengen van een verandering in de wijze van aanleg van een weg, voor zover daarvoor tevens een verbod geldt als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder b, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van deze sector indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

€ 1.000

 

 

 

 

 

 

 

4.2.7

Uitweg/inrit

 

 

 

4.2.7.1

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op het maken, hebben, veranderen of veranderen van het gebruik van een uitweg als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder e, van de Wabo bedraagt het tarief:

€ 200

 

 

 

 

 

 

 

4.2.8

Kappen

 

 

 

4.2.8.1

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op het vellen of doen vellen van houtopstand als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder g, van de Wabo bedraagt het tarief:

€ 200

 

 

 

 

 

 

 

4.2.9

Opslag van roerende zaken

 

 

 

4.2.9.1

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op het opslaan van roerende zaken in een bepaald aangewezen gedeelte van de provincie als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder j van de Wabo bedraagt het tarief:

€ 200

 

 

4.2.9.2

indien de activiteit waarop de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft bestaat uit het als eigenaar, beperkt gerechtigde of gebruiker van een onroerende zaak toestaan of gedogen dat daar roerende zaken worden opgeslagen als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder k van de Wabo bedraagt het tarief:

€ 200

 

 

 

 

 

 

 

4.2.10

Alarminstallatie

 

 

 

4.2.10.1

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op het in, op of aan een onroerende zaak hebben van een alarminstallatie die een voor de omgeving opvallend geluid of lichtsignaal kan produceren als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder f, van de Wabo bedraagt het tarief:

€ 200

 

 

 

 

 

 

 

4.2.11

Handelsreclame

 

 

 

4.2.11.1

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op het op of aan een onroerende zaak handelsreclame te maken of te voeren met behulp van een opschrift, aankondiging of afbeelding in welke vorm dan ook, die zichtbaar is vanaf een voor het publiek toegankelijke plaats, als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder h, van de Wabo bedraagt het tarief:

€ 200

 

 

4.2.11. 2

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op het als eigenaar, beperkt zakelijk gerechtigde of gebruiker van een onroerende zaak toestaan of gedogen dat op of aan die onroerende zaak handelsreclame wordt gemaakt of gevoerd met behulp van een opschrift, aankondiging of afbeelding in welke vorm dan ook, die zichtbaar is vanaf een voor het publiek toegankelijke plaats als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder i, van de Wabo bedraagt het tarief:

€ 200

 

 

 

 

 

 

 

4.2.12

Activiteiten die van invloed kunnen zijn op de fysieke leefomgeving: Natura 2000-activiteiten en/of flora- en fauna-activiteiten

 

 

 

4.2.12 .1

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op activiteiten als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder i, Wabo voor het realiseren van:

- een project of het verrichten van een andere handeling als bedoeld in artikel 2.2aa, onder a, Besluit omgevingsrecht

en/of

-voor het verrichten van een handeling als bedoeld in artikel 2.2aa, onder b, Besluit omgevingsrecht

bedraagt het tarief:

€ 1.450

 

 

 

 

 

 

 

4.3

Advisering omgevingsvergunning

 

 

 

4.3.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het uitbrengen van een advies zoals bedoeld in artikel 2.26 van de Wabo: het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven in sector 4 van deze tarieventabel voor de activiteiten, de aanvraag of het ontwerp van de beschikking op de aanvraag om een omgevingsvergunning waarop het adviesverzoek betrekking heeft. In het kader van het adviesverzoek worden de in deze tarieventabel opgenomen tarieven toegepast als ware de activiteit, de aanvraag of het ontwerp van de beschikking op de aanvraag om een omgevingsvergunning waarop het adviesverzoek betrekking heeft rechtstreeks in behandeling genomen.

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4

Overige omgevingsvergunningen

 

 

 

4.4.1

Voor overige aanvragen tot het verstrekken van een omgevingsvergunning worden geen rechten geheven. Een aanvraag om omgevingsvergunning waarvoor op grond van artikel 2.26 van de Wabo door een ander bestuursorgaan wordt geadviseerd, leidt tot dienstverrichting en heffing van rechten door dat andere bestuursorgaan.

 

 

 

 

 

 

 

5. Sector Natuur

 

 

 

 

 

 

Faunaschade

 

 

 

5.1

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een tegemoetkoming in geleden schade, aangericht door natuurlijk in het wild levende beschermde dieren als bedoeld in artikel 6.1, eerste lid onder a en b van de Wet natuurbescherming.

€ 300

 

 

 

 

 

 

 

 

Gebiedsbescherming

 

 

 

5.2

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag voor een vergunning als bedoeld in art 2.7, tweede en derde lid, Wnb:

 

 

 

5.2.1

o.b.v. de reguliere procedure (hfdst. 4 Awb), behoudens wanneer sprake is van aanvragen voor (jaarlijks uitgegeven) vergunningen voor het seizoensgebonden recreatief snijden van zeegroenten in de aangewezen delen van de Oosterschelde, in welk geval geen leges worden geheven

€ 1.450

 

 

5.2.2

o.b.v. de uitgebreide procedure (hfdst. 3, par. 4 Awb)

€ 5.000

 

 

 

 

 

 

 

 

Soortenbescherming

 

 

 

5.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een besluit van GS als bedoeld in art. 3.3, 3.4, 3.8, 3.9, 3.10, 3.17, 3.25, 3.26, 3.32, 3.34 Wnb

 

 

 

5.3.1

o.b.v. de reguliere procedure (hfdst. 4 Awb)

€ 1.450

 

 

5.3.2

o.b.v. de uitgebreide procedure (hfdst. 3, par. 4 Awb)

€ 5.000

 

 

5.3.3

 • In het kader van de bestrijding van landbouwschade; of

 • Ten behoeve van de opvang van zieke of gewonde, in het wild levende dieren door een dierenopvang die voldoet aan de Beleidsregels kwaliteit opvang diersoorten

Nihil

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Houtopstanden

 

 

 

5.4

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een besluit van GS als bedoeld in art. 4.5, eerste lid, en 4.5, derde lid, Wnb

€ 500

 

 

 

 

 

 

 

 

Algemeen

 

 

 

5.5.1

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een verklaring van geen bedenkingen (VVGB gebiedsbescherming en/of VVGB soortenbescherming)

€ 1.450

 

 

5.5.2

Voor een bestuurlijk oordeel van GS of er wel of geen vergunning of ontheffing nodig is

€ 1.450

 

 

5.5.3

Voor een toets van een plan, project, of andere handeling aan de Wnb door GS, niet zijnde een aanvraag om een vergunning, ontheffing, VVGB of bestuurlijk oordeel

€ 1.450

 

 

5.5.4

Indien een bestuurlijk oordeel als bedoeld in onderdeel 5.5.2 of een toets als bedoeld in onderdeel 5.5.3 binnen één jaar na bekendmaking van het bestuurlijk oordeel respectievelijk de conclusie op de toets gevolgd wordt door een aanvraag voor een vergunning of een ontheffing binnen de reikwijdte van hetzelfde plan, project of andere handeling, worden de voor het bestuurlijk oordeel respectievelijk de toets reeds geheven leges in mindering gebracht op de te heffen leges voor het in behandeling nemen van de aanvraag voor de vergunning of ontheffing.

 

gewijzigd

 

 

 

 

 

 

 

Wet Hygiëne en Veiligheid Badinrichtingen en Zwemgelegenheden

 

 

 

5.6

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor:

 

 

 

5.6.1

Ontheffingen op basis van de Wet Hygiëne en Veiligheid Badinrichtingen en Zwemaangelegenheden

€ 1.200

 

 

Artikel II

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2021.

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van provinciale staten van 18 december 2020.

Drs. J.M.M. Polman, voorzitter

Drs. F.J. van Houwelingen, griffier

Uitgegeven 22 december 2020

De secretaris, A.W. Smit

Naar boven