Subsidieregeling Regiostedenfonds

 

Gedeputeerde Staten van Drenthe;

 

gelet op de Algemene subsidieverordening Drenthe 2017 en de Algemene wet bestuursrecht;

 

 

BESLUITEN:

 

 

de Subsidieregeling Regiostedenfonds vast te stellen.

 

 

Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2021 en vervalt van rechtswege op 31 december 2021.

 

 

 

Gedeputeerde Staten voornoemd,

 

mevrouw drs. J. Klijnsma, voorzitter

W.F. Brenkman MSc, secretaris

 

 

Assen, 3 november 2020

Kenmerk 5.10/2020002071

 

 

Uitgegeven: 21 december 2020

 

 

 

Subsidieregeling Regiostedenfonds

 

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze subsidieregeling wordt verstaan onder:

 • a.

  activiteitenplan: het document met het gemeentelijk uitvoeringsplan dat ten grondslag ligt aan deze subsidieaanvraag;

 • b.

  ASV 2017: Algemene subsidieverordening Drenthe 2017;

 • c.

  binnenstad: het kernwinkelgebied en uitlopers hiervan inclusief aanloopstraten;

 • d.

  proceskosten: kosten voor het faciliteren van samenwerking van partijen ten behoeve van het project en/of kosten voor communicatie en monitoring van het project.

 

Artikel 2 Doel

De subsidie heeft als doel het tot stand brengen van sterke, toekomstbestendige en compacte binnensteden, met een optimaal aanbod van voorzieningen en een aantrekkelijke ruimtelijke kwaliteit die aansluit bij het regionale verzorgingsgebied.

 

Artikel 3 Subsidiabele activiteiten

Subsidie kan worden verstrekt voor het ondersteunen van gemeenten voor de uitvoering van fysieke ingrepen ter versterking van de regionale functie van de binnenstad.

 

Artikel 4 Doelgroep

Subsidie wordt uitsluitend verstrekt aan de gemeenten Assen, Emmen, Hoogeveen en Meppel.

 

Artikel 5 Aanvraagperiode

Een aanvraag voor subsidie kan worden ingediend vanaf 1 januari 2021 tot en met 30 juni 2021.

 

Artikel 6 Aanvraag

Een aanvraag voor subsidie wordt digitaal of schriftelijk en ondertekend ingediend met behulp van een door Gedeputeerde Staten vastgesteld aanvraagformulier en de in het aanvraagformulier gevraagde bijlagen, waaronder een activiteitenplan.

 

Artikel 7 Toetsingscriteria

Om voor subsidie in aanmerking te komen, wordt voldaan aan de volgende vereisten:

 • 1.

  De in het activiteitenplan voorgestelde fysieke ingrepen zijn in ieder geval gericht op de volgende thema’s:

  • a.

   het versterken van de compacte ruimtelijk-economische structuur;

  • b.

   het vergroenen door bevorderen van de soortenrijkdom en het klimaatadaptief vermogen van de leefomgeving;

  • c.

   het stimuleren van de realisatie van passende woonruimte in de binnensteden;

  • d.

   het versterken van het cultureel aanbod;

  • e.

   het stimuleren van fietsen, onder ander door het verbeteren van fietsvoorzieningen in/-bereikbaarheid van de binnensteden.

 • 2.

  De in het activiteitenplan voorgestelde ingrepen zijn onderling samenhangend.

 • 3.

  Ten minste 30% van de totale subsidiabele kosten is gericht op investeringen ten aanzien van het thema fietsen.

 • 4.

  De begroting bevat een integrale exploitatieraming op projectniveau en een planning voor de projecten die uitgevoerd worden.

 • 5.

  Aan de hand van de planning wordt aannemelijk gemaakt dat er zicht is op afronding van de fysieke ingrepen voor de gestelde realisatiedeadline van 31 december 2025.

 

Artikel 8 Subsidiabele kosten

Voor zover noodzakelijk en adequaat in relatie tot het doel van de subsidie komen alleen investeringskosten gericht op fysieke ingrepen voor subsidiëring in aanmerking.

 

Artikel 9 Niet-subsidiabele kosten

De volgende kosten komen niet voor subsidie in aanmerking:

 • a.

  onderhoud-, beheers- en exploitatiekosten voor reguliere uitvoeringstaken van de gemeenten

 • b.

  proceskosten

 

Artikel 10 Subsidiehoogte

De hoogte van de subsidie bedraagt per gemeente maximaal:

 • Assen € 4,55 miljoen

 • Emmen € 4,55 miljoen

 • Hoogeveen € 2,65 miljoen

 • Meppel € 2,65 miljoen.

 

Artikel 11 Subsidieplafond

Het subsidieplafond is vastgesteld op € 14.400.000,--.

 

Artikel 12 Verplichtingen van de subsidieontvanger

Aan de subsidieontvanger wordt de verplichting opgelegd dat de voor subsidie voorgestelde ingrepen voor 31 december 2025 zijn afgerond.

 

Artikel 13 Inwerkingtreding en horizonbepaling

Deze subsidieregeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2021 en vervalt op 31 december 2021.

 

 

Toelichting op de Subsidieregeling Regiostedenfonds

 

Algemeen

In het Coalitieakkoord ‘Drenthe, mooi voor elkaar!’ zetten wij in op de ontwikkeling van sterke binnensteden en schenken we aandacht aan de opgaven die de Drentse steden te wachten staan. Om deze ambitie tot uitvoering te brengen is besloten om de voorgenomen voortzetting van het Binnenstadfonds om te zetten in het Regiostedenfonds. Met de Subsidieregeling Regiostedenfonds bouwen wij voort op de bestaande uitvoeringsplannen van Drentse binnensteden en centrumgebieden die tot stand zijn gebracht voor de uitvoering van het Binnenstadfonds uit 2017.

 

Artikel 2 Doel

Wij zien de Drentse steden als ruggengraat voor het vestigings- en woonklimaat, de leefbaarheid en het voorzieningenniveau van de provincie. Terwijl de regiofunctie van de stad toeneemt, neemt de (winkel) leegstand toe, dreigt het cultuuraanbod te verschralen, laat de fietsbereikbaarheid vaak te wensen over en leidt verpaupering tot een minder goed leefklimaat. Het versterken van de regionale functie van deze steden heeft een uitstralend effect op de leefbaarheid van geheel Drenthe.

 

De Subsidieregeling Regiostedenfonds heeft als kerndoel het tot stand brengen van sterke, toekomstbestendige en compacte binnensteden, met een optimaal aanbod van voorzieningen en een aantrekkelijke ruimtelijke kwaliteit die aansluit bij het regionale verzorgingsgebied. De subsidie draagt hieraan bij door de gemeenten Assen, Emmen, Hoogeveen en Meppel financieel te ondersteunen in fysieke ingrepen ter versterking van de regionale functie van de binnensteden van de gelijk genaamde kernen. Assen en Emmen kunnen elk rekenen op € 4,55 miljoen en Hoogeveen en Meppel op € 2,65 miljoen. Assen, Emmen, Hoogeveen en Meppel hebben een (boven)regionaal verzorgingsgebied met een sterke binding met andere kernen in de provincie op het gebied van onder andere wonen, werken, onderwijs, zorg en koopstromen.

 

Artikel 7 Toetsingscriteria

Met de Subsidieregeling Regiostedenfonds stimuleren wij de gemeenten om fysieke ingrepen uit te voeren ter versterking van de binnenstad. De uitvoering van deze fysieke ingrepen is in ieder geval gericht op de vijf thema’s, zoals opgenomen in de Subsidieregeling in artikel 7 ‘Toetsingscriteria’, te weten: compacte binnenstad, vergroenen, wonen, fietsen en cultuur. Wij vragen een evenwichtige verdeling van subsidiemiddelen over deze vijf thema’s. Met uitzondering van de voorwaarde om ten minste 30% van de totale subsidiabele kosten in te zetten voor het thema ‘fietsen’, zijn er geen voorwaarden voor de financiële verdeling over de andere thema’s. De verdeling van middelen is maatwerk per plan en kan per gemeente verschillen.

Aan de hand van het activiteitenplan vragen w de gemeenten om toe te lichten hoe de ingrepen bijdragen aan deze thema’s. Wij vragen de gemeenten om aandacht te hebben voor provinciale beleidsambities. Te denken valt aan:

 

 • a.

  Compacte ruimtelijk-economische structuur

  • -

   Het saneren van detailhandelmeters buiten het kernwinkelgebied.

  • -

   Het terugdringen van (winkel)leegstand.

  • -

   Het toekomstbestendig maken van het kernwinkelgebied, onder andere door het versterken van de ruimtelijk-economische structuur door vastgoedontwikkeling zoals sloop, facelifts, herstructurering/herontwikkeling en transformatie.

  • -

   Gebiedsontwikkeling ter versterking van de binnenstad.

 

 • b.

  Vergroenen

  • -

   Bevorderen van de soortenrijkdom en het klimaatadaptief vermogen van de leefomgeving.

  • -

   Vergroenen van het stedelijk gebied en het verminderen van het hitte-eiland effect, bijvoorbeeld door aanplant van bomen, aanleg wadi’s, behouden of aanleg waterelementen, natuurvriendelijke bermen, groene daken/ wanden, ontstening, etc.

  • -

   Voorkomen van ongewenste bodemzetting en verdroging van bodem en groen, door meer regenwater te infiltreren en trager af te voeren uit de stad.

  • -

   Voorkomen van wateroverlast door de toegenomen kans op hevige neerslag, door het creëren van tijdelijke bergingsmogelijkheden op plaatsen die geen hinder opleveren door overstroming.

  • -

   Stimuleren van natuurinclusief en/of circulair bouwen.

 

 • c.

  Wonen

  • -

   Inspelen op de demografische ontwikkeling en de veranderende woonbehoefte in de steden.

  • -

   Realiseren van passende woonruimte met voldoende woonkwaliteit in de binnensteden.

  • -

   Versterking van de toekomstbestendigheid van de bestaande woningvoorraad.

  • -

   Benutten van wonen als katalysator voor de transformatie van winkels en andere functies.

 

 • d.

  Cultuur

  • -

   Verbreden en vernieuwen van het culturele aanbod in de binnensteden, bijvoorbeeld zodat professionele kunstenaars en aanstormend talent een podium krijgen en daarmee nieuw publiek weten te trekken.

  • -

   Versterking van bestaande theaters en podia.

  • -

   Verplaatsen van cultureel (cultureel-maatschappelijke) functies naar de binnensteden.

  • -

   Cultuurhistorische waardering en input voor energie- en verduurzamings- en klimaatvraagstukken.

  • -

   Benutten en versterken van historische groen- en infrastructuren en gebouwen, bijvoorbeeld passend bij het concept van de ‘Biografie van de winkelstraat’.

  • -

   Gebruikmaken van de kennis en kunde van Het Steunpunt Erfgoed Drenthe.

  • -

   Hergebruiken van historische bouwelementen bij verbouw of sloopwerkzaamheden en/of het opslaan van deze bouwelementen in het provinciaal depot Erfgoedarsenaal Drenthe.

 

 • e.

  Fietsen

  • -

   Verbeteren van stallingsvoorzieningen (zoals Hubs) in de binnenstad.

  • -

   Verbeteren van de verkeersveiligheid over routes richting de binnenstad.

  • -

   Verbeteren bereikbaarheid centrum per fiets, bijvoorbeeld door aanleg van ontbrekende schakels of prioriteit bij verkeerslichten.

 

Naar boven