Beschikking Wet natuurbescherming, Hoeksche Waard

Onderwerp

Omgevingsdienst Haaglanden maakt namens Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland bekend dat besloten is om een opdracht, ex artikel 3.18, eerste lid, in samenhang met het vierde lid, van de Wnb, te geven om de omvang van de populatie van het damhert binnen de grenzen van de gemeente Hoeksche Waard met uitzondering van het eiland Tiengemeten tot nul terug te brengen. De locatie betreft Hoeksche Waard.

Beroep en inzage

De beschikking en de relevante documenten liggen vanaf 19 december 2020 ter inzage. Een belanghebbende kan tot en met 1 februari 2021 een beroepschrift indienen bij de Rechtbank van Den Haag, sector Bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag onder vermelding van het zaaknummer 00579856. Geen beroep kan worden ingesteld door een belanghebbende aan wie redelijkerwijs kan worden verweten geen zienswijze over de ontwerpbeschikking naar voren te hebben gebracht. Bij een spoedeisend belang kunt u een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Den Haag, sector Bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag. Voor de behandeling van zowel het beroep- als het verzoekschrift is griffierecht verschuldigd.

Het is ook mogelijk om een beroep of verzoek om voorlopige voorziening digitaal in te dienen via het Digitaal loket (https://loket.rechtspraak.nl).

Voor informatie over het inzien van de beschikking en de relevante documenten verwijzen wij u naar de contactgegevens op de website van de gemeente Hoeksche Waard.

Inlichtingen

Voor nadere inlichtingen kunt u zich wenden tot de afdeling Toetsing & Vergunningverlening Milieu, e-mailadres: vergunningen@odh.nl.

Naar boven