Besluit van gedeputeerde staten van Zeeland houdende wijziging van de Omgevingsverordening Zeeland 2018

Besluit van gedeputeerde staten van Zeeland van 8 december 2020, kenmerk 20038351 tot wijziging van bijlage K en bijlage L van de Omgevingsverordening Zeeland 2018.

 

Gedeputeerde Staten van Zeeland:

  • gelet op artikel 6.19, tweede en derde lid en artikel 6.21, eerste lid, van de Omgevingsverordening Zeeland 2018;

  • overwegende dat het haas en het konijn op de geactualiseerde Rode Lijst Zoogdieren, gepubliceerd op 3 november 2020, zijn opgenomen met als status ‘gevoelig’;

  • overwegende dat de bunzing op de geactualiseerde Rode Lijst Zoogdieren, gepubliceerd op 3 november 2020, is opgenomen met als status ‘kwetsbaar’;

  • overwegende dat dit leidt tot een wijziging van de Omgevingsverordening Zeeland 2018;

  • overwegende dat op grond van de Omgevingsverordening Zeeland 2018 gedeputeerde staten de bijlagen bij hoofdstuk 6 kunnen wijzigen;

  • gelet op artikel 143 van de Provinciewet juncto artikel 6.33, eerste lid, van de Omgevingsverordening Zeeland 2018;

besluiten vast te stellen de navolgende wijziging van bijlage K en bijlage L van de Omgevingsverordening Zeeland 2018:

 

Artikel I

In bijlage K komt de ‘Soort Haas (Lepus europaeus)’ te vervallen.

In bijlage L vervallen ‘bunzing’, ‘haas’ en ‘konijn’.

 

Artikel II

Dit besluit treedt in werking met ingang van de eerste dag na de datum van uitgifte van het Provinciaal Blad waarin het wordt geplaatst.

 

 

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van gedeputeerde staten van Zeeland van 8 december 2020.

Drs. J.M.M. Polman, voorzitter

A.W. Smit, secretaris

Uitgegeven 17 december 2020

De secretaris, A.W. Smit

Toelichting bij de wijziging van bijlage K en bijlage L van de Omgevingsverordening Zeeland 2018

In de Beleidsnota Natuurwetgeving, Meer prioriteit voor Zeeuwse biodiversiteit, is bepaald dat provinciale staten vrijstelling kunnen verlenen van de verbodsbepalingen van de Wet natuurbescherming voor regelmatig voorkomende ingrepen, waar geen andere bevredigende oplossing voor bestaat die minder schade oplevert voor de betreffende soort(en), voor beschermde soorten waarvan de staat van instandhouding gunstig, of thans niet bedreigd is en waarbij op voorhand geen sprake is van een potentiële aantasting van de staat van instandhouding (er is geen sprake van een dalende trend).

Van een dalende trend is sprake als soorten op de “Rode Lijst” staan als “gevoelig”. Dit betreft soorten die algemeen zijn en die sterk tot zeer sterk zijn afgenomen, waardoor de gunstige staat van instandhouding eerder in het geding kan zijn.

Op 3 november 2020 is de geactualiseerde Rode Lijst Zoogdieren in de Staatscourant gepubliceerd. Als gevolg van deze actualisering voldoen de bunzing (kwetsbaar), haas (gevoelig) en konijn (gevoelig) niet meer aan de in de Beleidsnota Natuurwetging opgenomen criteria om voor deze soorten vrijstelling te kunnen verlenen. Als gevolg hiervan worden bijlage K en bijlage L van de verordening gewijzigd en komt de vrijstelling voor bunzing, haas en konijn te vervallen.

Naar boven