Provinciaal blad van Noord-Holland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Noord-HollandProvinciaal blad 2020, 9497Overige besluiten van algemene strekkingBesluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland van 8 december 2020, nr. 1517036/1517038, tot vaststelling van het subsidieplafond 2021 en de indieningstermijn op grond van de Uitvoeringsregeling subsidie Kennisontwikkeling Bodem en Water Noord-Holland 2017

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland;

 

Gelet op artikel 9, lid 1, van de Uitvoeringsregeling subsidie Kennisontwikkeling Bodem en Water Noord-Holland 2017;

 

Besluiten:

Artikel 1  

Het subsidieplafond voor 2021 bedraagt:

 • a.

  Voor activiteiten in het waterschapsgebied van het hoogheemraadschap Rijnland:

  € 51.000;

 • b.

  Voor activiteiten in het waterschapsgebied van het waterschap Amstel Gooi en Vecht:

  € 39.000;

 • c.

  Voor activiteiten in het waterschapsgebied van het hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier: €200.000.

Artikel 2  

Het subsidieplafond wordt verdeeld overeenkomstig het bepaalde in artikel 10 van de Uitvoeringsregeling Kennisontwikkeling Bodem en Water Noord-Holland 2017.

Artikel 3  

De periode voor het indienen van een aanvraag loopt van 4 januari 2021, 9:00 uur tot en met 28 oktober 2021, 17:00 uur.

Artikel 4  

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het provinciaal blad waarin het wordt geplaatst.

 

Haarlem, 8 december 2020

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland,

A.Th.H. van Dijk, voorzitter.

R.M. Bergkamp, provinciesecretaris.