Provincie Noord-Holland - terinzagelegging ontwerp Omgevingsverordening NH2020

Het ontwerp van de Omgevingsverordening NH2020 ligt met ingang van 18 februari 2020 ter inzage. De terinzagelegging eindigt op 10 april 2020. In deze periode kan iedereen met een zienswijze reageren op het door Gedeputeerde Staten vastgestelde ontwerp.

De volgende documenten liggen ter inzage:

  • Ontwerp Omgevingsverordening NH2020

  • Ontwerp toelichting Omgevingsverordening NH2020

  • De kaarten behorende bij de Ontwerp Omgevingsverordening NH2020 kunt u raadplegen via de viewer op: https://noord-holland-extern.tercera-ro.nl/MapViewer/ 

  • Concept Uitvoeringsregeling Omgevingsverordening NH2020

Ter inzage

U kunt de Ontwerp Omgevingsverordening NH2020 van dinsdag 18 februari tot en met vrijdag 10 april inzien. Dit kan:

Zienswijze indienen

Gedurende de periode van terinzagelegging kunnen opmerkingen over de Ontwerp Omgevingsverordening Noord-Holland 2020 worden ingediend. Wij ontvangen uw zienswijze bij voorkeur digitaal, via het volgende formulier: https://formulieren.noord-holland.nl/pnh/zienswijze_ontwerp_omgevingsverordening_nh2020. U kunt uw zienswijze ook per post indienen: Provinciale Staten van Noord-Holland, ter attentie van G. Yilmaz, Postbus 3007, 2001 DA Haarlem onder vermelding van ‘Ontwerp Omgevingsverordening Noord-Holland 2020, nummer 1350386’. 

De uiterlijke datum voor het indienen van uw zienswijze is op vrijdag 10 april 2020.  

Verdere procedure

Na de termijn voor het indienen van opmerkingen zullen Gedeputeerde Staten op de reacties reageren. Provinciale Staten zullen vervolgens het ontwerp Omgevingsverordening Noord-Holland 2020 al dan niet gewijzigd vaststellen. De verwachting is dat het ontwerp op 29 juni 2020 wordt vastgesteld door Provinciale Staten.  

Meer informatie

Voor meer informatie of vragen kunt u terecht bij mevr. G. Yilmaz (023 5144303).

 

Naar boven