Regeling van Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant van 1 december 2020 tot wijziging van de Subsidieregeling landbouw innovatie Noord-Brabant 2020-2023 in verband met het aanpassen van het aanvraagtijdvak voor het jaar 2021 en het voor dat tijdvak vaststellen van het subsidieplafond (Tweede wijziging Subsidieregeling landbouw innovatie Noord-Brabant 2020-2023)

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant;

 

Gelet op artikel 2 van de Algemene subsidieverordening Noord-Brabant;

 

Overwegende dat het wenselijk is de Subsidieregeling landbouw innovatie Noord-Brabant 2020-2023 te wijzigen in verband met het aanpassen van het aanvraagtijdvak voor het jaar 2021 en het voor dat tijdvak vaststellen van het subsidieplafond;

 

Besluiten vast te stellen de volgende regeling:

Artikel I Wijziging Subsidieregeling landbouw innovatie Noord-Brabant 2020-2023

 

De Subsidieregeling landbouw innovatie Noord-Brabant 2020-2023 wordt als volgt gewijzigd:

 

A.

In artikel 9, onder b, wordt “31 december 2021” vervangen door “30 april 2021”.

 

B.

In artikel 10, onder b, wordt “€ 0” vervangen door “€ 250.000”.

Artikel II Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Provinciaal Blad waarin zij wordt geplaatst.

’s-Hertogenbosch, 1 december 2020

Gedeputeerde Staten voornoemd,

de voorzitter,

mr. I.R. Adema

de secretaris,

drs. M.J.A. van Bijnen MBA

Toelichting behorende bij de Tweede wijziging Subsidieregeling landbouw innovatie Noord-Brabant 2020-2023

Artikelsgewijs

 

Artikel I Wijziging Subsidieregeling landbouw innovatie Noord-Brabant 2020-2023

 

Onder A (artikel 9, onder b)

Op de Subsidieregeling landbouw innovatie Noord-Brabant 2020-2023 is de landbouwgroepsvrijstellingsverordening 1 (LGVV) van toepassing. Conform artikel 9 LGVV is de subsidieregeling voorafgaand aan de inwerkingtreding ter kennisgeving bij de Europese Commissie aangeboden.

De openstellingsperiode van de subsidieregeling is gezet op 2020-2023, hetgeen echter verder gaat dan de geldigheidsduur van de huidige LGVV. De LGVV is namelijk (gelet op artikel 52 LGVV) van toepassing tot en met 31 december 2020, waarna er nog 6 maanden subsidies verstrekt mogen worden (artikel 51, vierde lid, LGVV). Daarom is destijds in de kennisgeving de openstellingsperiode van de subsidieregeling aangepast naar “1 maart 2020 tot en met 30 juni 2021”.

Aangezien verlenging van de looptijd van de LGVV wel is voorzien, maar besluitvorming daarover nog moet plaatsvinden, is het aanvraagtijdvak voor 2021 teruggebracht tot de periode 1 januari 2021 tot en met 30 april 2021. Zodoende kan op subsidieaanvragen die binnen die termijn zijn ingediend tijdig, binnen de looptijd van de huidige LGVV, worden beslist.

 

Onder B (artikel 10, onder b)

Bij de vaststelling van de Subsidieregeling landbouw innovatie Noord-Brabant 2020-2023 op 28 januari 2020, is het subsidieplafond voor de jaren 2021, 2022 en 2023 vastgesteld op € 0. De toekenning van deze middelen is afhankelijk van de besluitvorming door Provinciale Staten, die in 2020 was voorzien, over de Brabantvisie Landbouw en Voedsel 2030 en de daarbij behorende middelen, inclusief die voor “Landbouw Innovatie Noord-Brabant (LIB)” voor de jaren 2021 tot en met 2023.

Vaststelling van deze visie is echter met een jaar uitgesteld. Gedeputeerde Staten hebben voor het landbouw & voedselprogramma voor het jaar 2021 wel een werkbudget waaruit het LIB gefinancierd kan worden. Daarmee kan het subsidieplafond worden vastgesteld.

 

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,

 

de voorzitter,

mr. I.R. Adema

 

de secretaris,

drs. M.J.A. van Bijnen MBA

 

Naar boven