Gemeente De Fryske Marren Bekendmaking ontheffing soorten Wet natuurbescherming

 

Ontvangen: een aanvraag om een ontheffing op grond van de Wet natuurbescherming.

 

 

Betreft: bekendmaking ontheffing Wet natuurbescherming aan De Foarútgong (otter, heikikker, poelkikker, gevlekte witsnuitlibel, noordse winterjuffer, waterspitsmuis en ringslang).

 

 

Locatie: postcode 8463 Rotsterhaule

 

 

Gedeputeerde Staten hebben een ontheffing verleend onder zaaknummer 209775.

 

 

De ontheffing is geldig tot en met 31 december 2023.

 

 

Tegen deze ontheffing kan een belanghebbende tot en met 6 weken na publicatie (tot en met 22 januari 2021) bezwaar indienen bij Gedeputeerde Staten.

 

 

De ontheffing ligt ter inzage t/m 6 weken na publicatie in het:

 

 

- Provinsjehûs Leeuwarden, elke werkdag van 9.00 tot 16.00 uur (graag vooraf contact opnemen);

 

 

Indien u de ontheffing digitaal wilt inzien, kunt u contact opnemen met de Frontdesk Wet natuurbescherming, wnb@fryslan.frl of 058 – 292 8995 (graag het zaaknummer vermelden in uw correspondentie).

 

 

Bezwaarschriften moeten worden ondertekend en moeten tenminste bevatten: naam en adres, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de reden van het bezwaar.

 

 

Bezwaarschriften moeten gestuurd worden aan:

 

 

Gedeputeerde Staten, Postbus 20120, 8900 HM in Leeuwarden.

 

Naar boven