Provinciaal blad van Noord-Holland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Noord-HollandProvinciaal blad 2020, 9219Overige besluiten van algemene strekkingBesluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland van 1 december 2020, nr. 1157534/1296129, tot vaststelling van het subsidieplafond en de indieningstermijn voor 2021 op grond van de Uitvoeringsregeling subsidie verbetering kwaliteit zwemwater Noord-Holland 2019

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland;

 

Gelet op artikel 5 van de Uitvoeringsregeling subsidie verbetering kwaliteit zwemwater Noord-Holland 2019;

 

Besluiten:

Artikel 1  

Gedeputeerde Staten stellen voor de periode van 7 december 2020 tot en met 30 september 2021 een subsidieplafond van €180.000,- vast.

Artikel 2  

Het subsidieplafond wordt verdeeld overeenkomstig artikel 7 van de Uitvoeringsregeling subsidie verbetering kwaliteit zwemwater Noord-Holland 2019.

Artikel 3  

De periode voor het indienen van een aanvraag loopt van 7 december 2020, 9:00 uur tot en met 30 september 2021, 17:00 uur.

Artikel 4  

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het provinciaal blad waarin het wordt geplaatst.

 

Haarlem, 1 december 2020

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland,

A.Th.H. van Dijk, voorzitter.

R.M. Bergkamp, provinciesecretaris.