Provinciaal blad van Noord-Holland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Noord-HollandProvinciaal blad 2020, 9148Overige besluiten van algemene strekkingBesluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland van 1 december 2020, nr 1520168/1520858 tot vaststelling van het Openstellingsbesluit agrarische sector Groene Uitweg op grond van de Uitvoeringsregeling agrarische sector Groene Uitweg Noord-Holland 2018

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland;

 

Gelet op artikel 7, eerste lid van de Uitvoeringsregeling agrarische sector Groene Uitweg Noord-Holland 2018 (verder: de uitvoeringsregeling);

 

Gelet op artikel 2 van de Algemene subsidieverordening Noord-Holland 2011;

 

Besluiten vast te stellen:

 

Openstellingsbesluit agrarische sector Groene Uitweg 2021

Artikel 1  

Gedeputeerde Staten stellen voor 2021 een subsidieplafond vast van:

  • a.

    € 250.000,- voor subsidies als bedoeld in artikel 3 lid 1 onder a van de uitvoeringsregeling;

  • b.

    € 150.000,- voor subsidies als bedoeld in artikel 3 lid 1 onder b van de uitvoeringsregeling;

  • c.

    € 350.000,- voor subsidies als bedoeld in artikel 3 lid 1 onder c van de uitvoeringsregeling.

Artikel 2  

Het subsidieplafond wordt verdeeld overeenkomstig het bepaalde in artikel 8 van de Uitvoeringsregeling subsidie agrarische sector Groene Uitweg 2018.

Artikel 3  

Subsidieaanvragen kunnen worden ingediend van 1 februari 2021 tot en met 31 december 2021.

Artikel 4  

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het provinciaal blad waarin dit besluit wordt geplaatst.

Artikel 5  

Dit besluit wordt aangehaald als: Openstellingsbesluit agrarische sector Groene Uitweg 2021.

Haarlem, 1 december 2020

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland,

A.Th.N. van Dijk, voorzitter

R.M. Bergkamp, provinciesecretaris