Provinciaal blad van Noord-Brabant

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Noord-BrabantProvinciaal blad 2020, 9131VerordeningenRegeling van Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant van 1 december 2020 tot wijziging van de Subsidieregeling opruiming drugsafval Noord-Brabant 2020 in verband met de openstelling van nieuwe aanvraagtijdvakken voor de jaren 2021 tot en met 2024 (Eerste wijzigingsregeling Subsidieregeling opruiming drugsafval Noord-Brabant 2020)

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant;

 

Gelet op artikel 2 van de Algemene subsidieverordening Noord-Brabant;

 

Overwegende dat het wenselijk is de Subsidieregeling opruiming drugsafval Noord-Brabant 2020 te wijzigen in verband met de openstelling van nieuwe aanvraagtijdvakken voor de jaren 2021 tot en met 2024;

 

Besluiten vast te stellen de volgende regeling:

Artikel I Wijziging Subsidieregeling opruiming drugsafval Noord-Brabant 2020

De Subsidieregeling opruiming drugsafval Noord-Brabant 2020 wordt als volgt gewijzigd:

 

A.

 

In artikel 6, eerste lid, onder d, wordt “januari 2019 tot en met november 2020” vervangen door “van 1 oktober 2020 tot en met 31 december 2024”.

 

B.

 

De artikelen 8 en 9 komen te luiden:

 

Artikel 8 Aanvraagtijdvakken

Subsidieaanvragen worden ingediend van:

 • a.

  1 januari 2021 tot en met 31 december 2021;

 • b.

  1 januari 2022 tot en met 31 december 2022;

 • c.

  1 januari 2023 tot en met 31 december 2023;

 • d.

  1 januari 2024 tot en met 31 januari 2025.

Artikel 9 SubsidieplafondGedeputeerde Staten stellen het subsidieplafond vast op:

 • a.

  € 342.410 voor de periode, genoemd in artikel 8, onder a;

 • b.

  € 342.410 voor de periode, genoemd in artikel 8, onder b;

 • c.

  € 342.410 voor de periode, genoemd in artikel 8, onder c;

 • d.

  € 342.410 voor de periode, genoemd in artikel 8, onder d.

   

C.

 

Artikel 16 komt te luiden:

 

Artikel 16 Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Subsidieregeling opruiming drugsafval Noord-Brabant 2021-2024.

Artikel II Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2021.

Artikel III Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Eerste wijzigingsregeling Subsidieregeling opruiming drugsafval Noord-Brabant 2020.

 

’s-Hertogenbosch, 1 december 2020

Gedeputeerde Staten voornoemd,

de voorzitter,

mr. I.R. Adema

de secretaris,

drs. M.J.A. van Bijnen MBA

Toelichting behorende bij de Eerste wijzigingsregeling Subsidieregeling opruiming drugsafval Noord-Brabant 2020  

 

De Subsidieregeling opruiming drugsafval Noord-Brabant 2021-2024 bevat de grondslag voor het verstrekken van subsidies voor projecten gericht op herstel van bodem of oppervlaktewater in geval van dumping van drugsafval. Projecten kunnen zien op de afvoer en verwijdering van gedumpt drugsafval en verontreinigd oppervlaktewater en de sanering van door gedumpt drugsafval veroorzaakte verontreinigde bodem. BIJ12, uitvoeringsorganisatie van de gezamenlijke provincies, onderdeel van de Vereniging het Interprovinciaal Overleg, voert de subsidieregelingen van de verschillende provincies per 1 januari 2021 in mandaat uit. Een aanvraag kan worden ingediend bij BIJ12 voor projecten met betrekking tot drugsafval dat is afgevoerd en verwijderd in de periode van 1 oktober 2020 tot en met 31 december 2024. Aanvragen kunnen worden ingediend in de periode van 1 januari 2021 tot en met 31 januari 2025.

 

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,

 

de voorzitter,

mr. I.R. Adema

 

de secretaris,

drs. M.J.A. van Bijnen MBA