Wijziging Uitvoeringsregeling vouchers IkBenDrentsOndernemer.nl 3.0

 

Besluit van Gedeputeerde Staten van Drenthe van 1 december 2020, kenmerk 4.10/2020002428, team Economie, tot wijziging van de Uitvoeringsregeling vouchers IkBenDrentsOndernemer.nl 3.0

 

 

Gedeputeerde Staten van Drenthe;

 

gelet op Algemene subsidieverordening Drenthe 2017 en de Algemene wet bestuursrecht;

 

 

BESLUITEN:

 

 

de Uitvoeringsregeling vouchers IkBenDrentsOndernemer.nl 3.0, zoals vastgesteld bij besluit van 9 juli 2019, kenmerk 4.8/2019001674, Provinciaal Blad nummer 5152 van 2019 en laatstelijk gewijzigd bij besluit van 9 juni 2020, kenmerk 4.3/2020001233, Provinciaal Blad nummer 3678 van 2020 als volgt te wijzigen.

 

Artikel I

Artikel 1, onder d, komt te luiden:

 

Artikel 1, onder d

circulaire economie: het thema circulaire economie richt zich op de inzet van secundaire grondstoffen, verminderen van grondstofgebruik en/of het verwaarden van rest- en nevenproducten uit primaire processen;

 

Artikel II

Artikel 1, onder h, komt te luiden:

 

Artikel 1, onder h

energie: het thema Energie richt zich op energiezuinige toepassingen, energiebesparende maatregelen en/of hernieuwbare energiebronnen in bedrijven die bijdragen aan de groei of innovatie binnen het bedrijf;

 

Artikel III

Artikel 1, onder i, komt te luiden:

 

Artikel 1, onder i

gezondheidseconomie: het thema Gezondheidseconomie richt zich op activiteiten binnen de zorg- en gezondheidssector;

 

Artikel IV

Na artikel 1, onder p, wordt een artikel ingevoegd, luidende:

 

Artikel 1, onder q

direct familielid (1e graad): partner, ouders (ook adoptie- en stiefouders), schoonouders, kinderen (ook adoptie- en stiefkinderen), schoondochters- en zonen.

 

Artikel V

Artikel 8, onder l, vervalt.

 

 

Dit besluit treedt in werking op de dag na publicatie in het Provinciaal Blad.

 

Gedeputeerde Staten voornoemd,

 

mevrouw drs. J. Klijnsma, voorzitter

W.F. Brenkman MSc, secretaris

 

 

Uitgegeven: 7 december 2020

Naar boven