Beleidsregel van Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant van 24 november 2020 tot wijziging van de Beleidsregel natuurbescherming Noord-Brabant in verband met de instelling van een RSRS (Twaalfde wijziging Beleidsregel natuurbescherming Noord-Brabant)

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant;

 

Gelet op artikel 4:81, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht en de artikelen 2.2 en 2.7 van de Wet natuurbescherming;

 

Overwegende dat Gedeputeerde Staten op 8 oktober 2019 hebben besloten beleidsregels over intern en extern salderen op te nemen in de Beleidsregel natuurbescherming Noord-Brabant;

 

Overwegende dat het wenselijk is de Beleidsregel natuurbescherming Noord-Brabant te wijzigen in verband met de instelling van een regionaal stikstofregistratiesysteem;

 

Besluiten vast te stellen de volgende beleidsregel:

 

Artikel I Wijziging Beleidsregel natuurbescherming Noord-Brabant

 

De Beleidsregel natuurbescherming Noord-Brabant wordt als volgt gewijzigd:

 

A.

 

Artikel 2.1 wordt als volgt gewijzigd:

 • 1.

  Onder verlettering van de onderdelen j tot en met q tot k tot en met r wordt een onderdeel ingevoegd, luidende:

  • j.

   RSRS: regionaal stikstofregistratiesysteem waarin Gedeputeerde Staten depositieruimte kunnen vastleggen die vrijgemaakt is uit mitigerende maatregelen dan wel vrijvalt tijdens extern salderen en ten behoeve van saldering kan worden gebruikt bij het verlenen van natuurvergunningen;.

 • 2.

  Onderdeel n (nieuw) komt te luiden:

  • n.

   SSRS: stikstofregistratiesysteem als bedoeld in paragraaf 2.1.2 van de Regeling natuurbescherming;.

 • 3.

  In onderdeel h wordt “sub n” telkens vervangen door “sub o”.

B.

 

In artikel 2.6, achtste lid, wordt “artikel 2.1, sub n” telkens vervangen door “artikel 2.1, onderdeel o”.

 

C.

 

In artikel 2.10 wordt ‘stikstofregistratiesysteem’ steeds vervangen door ‘SSRS’.

 

D.

 

Na artikel 2.10 wordt een artikel ingevoegd, luidende:

 

Artikel 2.10a RSRS

 • 1.

  Gedeputeerde Staten dragen zorg voor de inrichting van het RSRS.

 • 2.

  Het RSRS wordt onderhouden en beheerd onder verantwoordelijkheid van Gedeputeerde Staten.

Artikel II Inwerkingtreding

Deze beleidsregel treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Provinciaal Blad waarin zij wordt geplaatst.

 

’s-Hertogenbosch, 24 november 2020

Gedeputeerde Staten voornoemd,

de voorzitter,

mr. I.R. Adema

de secretaris,

drs. M.J.A. van Bijnen MBA

Toelichting behorende bij de Twaalfde wijziging Beleidsregel natuurbescherming Noord-Brabant

Algemeen

Met deze wijzigingsregeling leggen Gedeputeerde Staten in de Beleidsregel natuurbescherming Noord-Brabant de basis voor het regionaal stikstofregistratiesysteem (RSRS), zoals ingesteld bij besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant van 24 november 2020. Het instellen van het RSRS is namelijk nodig om te borgen dat stikstofdepositieruimte kan worden vastgelegd om later weer uit te geven in natuurvergunningen. Om die reden wordt alleen stikstofdepositieruimte in het RSRS vastgelegd die is vrijgemaakt of vrijgevallen ná instelling van het RSRS.

 

Bij extern salderen valt altijd ruimte vrij, omdat saldogever en saldo-ontvanger zich niet op exact dezelfde locatie bevinden ten opzichte van stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden. Deze vrijvallende ruimte wordt vastgelegd in het RSRS en kan worden ingezet om in de nabije toekomst nieuwe ontwikkelingen mogelijk te maken door vergunningverlening. Depositiedaling wordt met name bereikt door generieke bronmaatregelen (zie onder meer de Kamerbrief van 24 april 2020, kenmerk BPZ 20120075).

 

Artikelsgewijze toelichting

 

Artikel I Wijziging Beleidsregel natuurbescherming Noord-Brabant

 

Onderdeel A (artikel 2.1, onderdelen j en n (nieuw))

 

Het RSRS is een depositiebank met als functie het salderen met stikstofruimte mogelijk te maken. In het regionaal stikstofregistratiesysteem kunnen Gedeputeerde Staten zowel vrijgemaakte als vrijgevallen ruimte opnemen:

 • a.

  Vrijgemaakte ruimte is de ruimte afkomstig uit mitigerende maatregelen, bijvoorbeeld een bedrijf dat in het kader van de gebiedsgerichte aanpak door de provincie wordt opgekocht of waarvan de emissie wordt gereduceerd (en waarvan duidelijk is dat dit bedrijf niet bij hoeft te dragen aan de reductiedoelstelling). Deze ruimte kan worden gebruikt voor het mogelijk maken van maatschappelijke en economische ontwikkelingen.

 • b.

  Vrijgevallen ruimte is de ruimte die ‘vrijvalt’ tijdens extern salderen: omdat saldogever en saldo-ontvanger zich niet op exact dezelfde locatie bevinden ten opzichte van stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden, leidt extern salderen ertoe dat op bepaalde hexagonen meer gesaldeerd wordt dan nodig is. Dit meerdere komt ten goede aan het RSRS.

Onderdeel D (artikel 2.10a (nieuw))

 

In dit artikel is vastgelegd dat Gedeputeerde Staten het RSRS inrichten, onderhouden en beheren of dit onder haar verantwoordelijkheid laten doen. Dit betekent onder meer dat Gedeputeerde Staten de vrijgemaakte en vrijgevallen ruimte die bestemd is voor opname in het RSRS, vastleggen in het RSRS. Dit biedt Gedeputeerde Staten de mogelijkheid om deze ruimte later weer uit te geven op basis van nog vast te stellen verdelingsregels.

 

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,

 

de voorzitter,

mr. I.R. Adema

 

 

de secretaris,

drs. M.J.A. van Bijnen MBA

Naar boven