Elfde wijziging Beleidsregel Natuur Overijssel 2017

Besluit: Gedeputeerde Staten d.d. 24 november 2020

Kenmerk: 2020/0322539

Inlichtingen bij: A. Brunt

Telefoon: 038 499 78 27

E-mail: a.brunt@overijssel.nl

 

Kennisgeving

 

Besluit van Gedeputeerde Staten van Overijssel van 24 november 2020 tot vaststelling van wijzigingen in de Beleidsregel Natuur Overijssel 2017 (kenmerk 2020/0311677)

 

Gedeputeerde Staten van Overijssel,

 

Gelet op artikel 4:81, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht en de artikelen 2.2 en 2.7 van de Wet natuurbescherming;

 

Overwegende dat Gedeputeerde Staten op 8 oktober 2019 hebben besloten beleidsregels over intern en extern salderen op te nemen in de Beleidsregel Natuur Overijssel 2017;

 

Overwegende dat ontwikkelingen in de praktijk aanleiding geven om de Beleidsregel aan te passen;

Besluiten de volgende wijzigingsregeling vast te stellen:

ARTIKEL I

 

A

 

Artikel 1.1 wordt als volgt gewijzigd:

 • 1.

  In onderdeel v wordt «sub cc» steeds vervangen door «sub dd».

 • 2.

  Onder verlettering van de onderdelen x tot en met ii tot y tot en met jj wordt een onderdeel ingevoegd luidende:

  • x.

   RSRS: regionaal stikstofregistratiesysteem waarin Gedeputeerde Staten depositieruimte kunnen vastleggen die vrijgemaakt is uit mitigerende maatregelen dan wel vrijvalt tijdens extern salderen en die ten behoeve van saldering kan worden gebruikt bij het verlenen van natuurvergunningen;

    

   [Toelichting: Het RSRS is een depositiebank met als functie het salderen met stikstofruimte mogelijk te maken. In het RSRS kunnen Gedeputeerde Staten zowel vrijgemaakte als vrijgevallen ruimte opnemen.

   • -

    Vrijgemaakte ruimte is de ruimte afkomstig uit mitigerende maatregelen, bijvoorbeeld een bedrijf dat in het kader van de gebiedsgerichte aanpak door de provincie wordt opgekocht of waarvan de emissie wordt gereduceerd (en waarvan duidelijk is dat dit bedrijf niet bij hoeft te dragen aan de reductiedoelstelling). Deze ruimte kan worden gebruikt voor het mogelijk maken van maatschappelijke en economische ontwikkelingen.

   • -

    Vrijgevallen ruimte is de ruimte die ‘vrijvalt’ tijdens extern salderen: omdat saldogever en saldo-ontvanger zich niet op exact dezelfde locatie bevinden ten opzichte van stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden, leidt extern salderen ertoe dat op bepaalde hexagonen meer gesaldeerd wordt dan nodig is. Dit meerdere komt ten goede aan het RSRS.]

 • 3.

  Onderdeel bb (nieuw) komt als volgt te luiden:

  • bb.

   SSRS: stikstofregistratiesysteem als bedoeld in paragraaf 2.1.2 van de Regeling natuurbescherming;

B

 

Artikel 2.2.5 wordt als volgt gewijzigd:

 • 1.

  In het achtste lid wordt «sub cc» steeds vervangen door «sub dd».

 • 2.

  In de toelichting op het achtste lid, wordt «onderdeel v» vervangen door «onderdeel dd».

C

 

In artikel 2.2.9 wordt «stikstofregistratiesysteem» steeds vervangen door «SSRS».

 

D

 

Onder vernummering van de artikelen 2.2.10 tot en met 2.2.11 tot 2.2.11 tot en met 2.2.12 wordt een nieuw artikel 2.2.10 ingevoegd, luidende:

Artikel 2.2.10 RSRS

 • 1.

  Gedeputeerde Staten dragen zorg voor de inrichting van het RSRS.

 • 2.

  Het RSRS wordt onderhouden en beheerd onder verantwoordelijkheid van Gedeputeerde Staten.

[Toelichting: In dit artikel is vastgelegd dat Gedeputeerde Staten het RSRS inrichten, onderhouden en beheren of dit onder haar verantwoordelijkheid laten doen. Dit betekent onder meer dat Gedeputeerde Staten de vrijgemaakte en vrijgevallen ruimte die bestemd is voor opname in het RSRS, vastleggen in het RSRS. Dit biedt Gedeputeerde Staten de mogelijkheid om deze ruimte later weer uit te geven op basis van nog vast te stellen verdelingsregels.]

 

E

 

In de toelichting onder ‘Titel 2.2 Intern en extern salderen’ wordt de tekst onder de kop «Stikstofdaling via extern salderen» vervangen door de volgende tekst:

 

Op nationaal niveau is er sprake van een forse overbelasting met stikstof. Reductie van de stikstofdepositie is noodzakelijk om de instandhoudingsdoelen voor Natura 2000-gebieden te kunnen realiseren. Daarom is in deze beleidsregels bepaald dat de saldo-ontvanger bij extern salderen 70% van de verkregen stikstofemissie kan benutten; de overige 30% draagt bij aan depositiedaling.

 

Daarnaast valt bij extern salderen altijd ruimte vrij, omdat saldogever en saldo-ontvanger zich niet op exact dezelfde locatie bevinden ten opzichte van stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden. Deze vrijvallende ruimte wordt vastgelegd in het RSRS en kan worden ingezet om in de nabije toekomst nieuwe ontwikkelingen mogelijk te maken door vergunningverlening. Depositiedaling wordt met name bereikt door generieke bronmaatregelen (zie onder meer de Kamerbrief van 24 april 2020, kenmerk BPZ 20120075).

ARTIKEL II

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Provinciaal blad waarin zij wordt geplaatst.

 

Zwolle, 24 november 2020

Gedeputeerde Staten voornoemd,

de voorzitter

de secretaris

Toelichting bij het besluit tot wijziging van de regeling

 

Met deze wijzigingsregeling leggen Gedeputeerde Staten in de beleidsregel de basis voor het RSRS. Het instellen van het RSRS is namelijk nodig om te borgen dat stikstofdepositieruimte kan worden vastgelegd om later weer uit te geven in natuurvergunningen. Om die reden wordt alleen stikstofdepositieruimte in het RSRS vastgelegd die is vrijgemaakt of vrijgevallen ná instelling van het RSRS.

Naar boven