Provinciaal blad van Fryslân

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
FryslânProvinciaal blad 2020, 892Beschikkingen | aanvraagGemeente Tytsjerksteradiel Bekendmaking ontheffing soorten Wet natuurbescherming

 

Ontvangen van: WoonFriesland een aanvraag om een ontheffing op grond van de Wet natuurbescherming.

 

 

Betreft: Bekendmaking Ontheffing Wet natuurbescherming sloop van woningen aan de Burgemeester Bothenius Lohmanlaan 16 t/m 22 in Burgum (gierzwaluw, huismus en laatvlieger).

 

 

Locatie: Burgemeester Bothenius Lohmanlaan 16 t/m 22, 9251 LC te Burgum.

 

 

Gedeputeerde Staten hebben een ontheffing verleend onder kenmerk 200867.

 

 

Tegen deze ontheffing kan een belanghebbende tot en met 6 weken na publicatie bezwaar indienen bij Gedeputeerde Staten.

 

 

De ontheffing ligt ter inzage t/m 6 weken na publicatie in het:

 

 

- Provinsjehûs Leeuwarden, elke werkdag van 9.00 tot 16.00 uur (graag vooraf contact opnemen);

 

 

Indien u de ontheffing digitaal wilt inzien, kunt u contact opnemen met de Frontdesk Wet natuurbescherming, wnb@fryslan.frl of 058 – 292 8995 (graag het kenmerk vermelden in uw correspondentie).

 

 

Bezwaarschriften moeten worden ondertekend en moeten tenminste bevatten: naam en adres, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de reden van het bezwaar.

 

 

Bezwaarschriften moeten gestuurd worden aan:

 

 

Gedeputeerde Staten, Postbus 20120, 8900 HM in Leeuwarden.