Provinciaal blad van Fryslân

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
FryslânProvinciaal blad 2020, 889Overige besluiten van algemene strekkingBesluit van Gedeputeerde Staten van de provincie Fryslân houdende regels omtrent openstelling en vaststelling subsidieplafond Stellingwerfs (Openstellingsbesluit Subsidieregeling Stellingwerfs 2020)

Gedeputeerde Staten van Fryslân,

 

gelet op artikel 3 van de Subsidieregeling Stellingwerfs 2020,

 

besluiten als volgt:

Artikel 1 Wanneer kunt u subsidie aanvragen?

 • 1.

  Aanvragen kunnen worden ontvangen met ingang van 15 februari 2020 tot en met 15 maart 2020.

 • 2.

  Een aanvraag kan worden ingediend via het daartoe bestemde aanvraagformulier zoals op de website van de provincie Fryslân te Leeuwarden, www.fryslan.frl/subsidies.

Artikel 2 Hoeveel subsidie is er beschikbaar?

Het subsidieplafond als bedoeld in art. 3.2 van de regeling is vastgesteld op € 26.000,-.

Artikel 3 Hoe worden de financiële middelen verdeeld?

De verdeling van de middelen vindt plaats overeenkomstig het bepaalde in artikel 8 van de Regeling.

Artikel 4 Slotbepalingen

 • 1.

  Dit openstellingsbesluit wordt aangehaald als het Openstellingsbesluit Subsidieregeling Stellingwerfs 2020 en treedt in werking op de eerste dag na bekendmaking in het Provinciaal Blad.

 • 2.

  Nadere details over de Subsidieregeling Stellingwerfs 2020 zijn te vinden via www.fryslan.frl/subsidies. Op deze website staat ook de volledige tekst van de subsidieregeling, het aanvraagformulier en informatie over de aanvraagprocedure.

Leeuwarden 11 februari 2020,

Gedeputeerde Staten voornoemd:

drs. A.A.M. Brok,

R.E. Bouius - Riemersma,

voorzitter

MBA MCM, secretaris