Provinciaal blad van Overijssel

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
OverijsselProvinciaal blad 2020, 8888Beschikkingen | afhandelingKennisgeving besluit op het instemmen monitoringsplan 2020-2024 voor de locatie Welmersweg 7-9 in Markelo

Op 24 september 2020 ontvingen wij een verzoek tot het instemmen met monitoringsplan 2020-2024 op de locatie Welmersweg 7-9 in Markelo. Het besluit is als bijlage opgenomen bij deze publicatie.

De aanvraag, het besluit en de bijbehorende stukken liggen vanaf twee werkdagen na bekendmaking zes weken ter inzage bij de provincie Overijssel, Luttenbergstraat 2 te Zwolle en bij de des betreffende gemeente. Wanneer u de documenten in het provinciehuis wilt inzien dan vragen wij u een afspraak te maken. Desgewenst kunt u de documenten digitaal toegestuurd krijgen. U kunt hiervoor telefoonnummer 038 499 88 99 bellen.

In het besluit kunt u lezen over de mogelijkheid voor het indienen van bezwaar. De termijn voor het indienen van bezwaar is gestart op 27 november 2020.

Nadere inlichtingen: Team Vergunningverlening, 038 499 88 99.