Provinciaal blad van Groningen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
GroningenProvinciaal blad 2020, 882Overige besluiten van algemene strekkingBesluit van Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen houdende regels omtrent Openstellingsbesluit Subsidieregeling agrarische bedrijfsverplaatsing Groningen 2016 - subsidieplafond 2020

Gedeputeerde Staten van Groningen maken bekend dat zij op 11 februari 2020, nr. A12., afdeling LGW, dossiernummer K19323 het volgende besluit hebben genomen:

 

 

Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen:

 

 

Overwegende:

 

Dat wij op 12 juli 2016 de Subsidieregeling agrarische bedrijfsverplaatsing Groningen 2016 (zaaknummer 640005) hebben vastgesteld;

 

Gelet op:

 

Artikel 2.4 van de Subsidieregeling agrarische bedrijfsverplaatsing Groningen 2016;

Artikel 6 van de Kaderverordening subsidies provincie Groningen 2017;

 

 

BESLUITEN:

Artikel I  

  • 1.

    Het subsidieplafond voor aanvragen op grond van de Subsidieregeling agrarische bedrijfsverplaatsing Groningen 2016, ingediend in de periode van 17 februari 2020 tot en met 17 april 2020, vast te stellen op € 440.000,-.

  • 2.

    Het onder 1 genoemde bedrag te verdelen overeenkomstig de systematiek opgenomen in artikel 2.11 van de regeling.

Artikel II  

De periode waarbinnen aanvragen op grond van de Subsidieregeling agrarische bedrijfsverplaatsing

Groningen 2016 kunnen worden ingediend vast te stellen op 17 februari tot en met 17 april 2020.

Artikel III  

Dit besluit te publiceren in het Provinciaal Blad en in werking te laten treden met ingang van de dag na publicatie in het Provinciaal Blad.

 

Groningen, 11 februari 2020

Gedeputeerde Staten voornoemd:

F.J. Paas, voorzitter.

J. Schrikkema, secretaris.