Provinciaal blad van Zeeland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
ZeelandProvinciaal blad 2020, 880VerordeningenBesluit van gedeputeerde staten van Zeeland houdende wijziging op Algemeen subsidiebesluit 2013 en Zevende wijzigingsregeling Subsidieregeling MKB innovatiestimulering topsectoren Zuid-Nederland 2015

Besluit van gedeputeerde staten van Zeeland van 11 februari 2020, kenmerk 20003136, houdende wijziging op Algemeen subsidiebesluit 20 13 en ze vende wijzigingsregeling subsidieregeling MKB innovatiestimulering topsectoren Zuid-Nederland 2015.

 

Gedeputeerde Staten van Zeeland,

 

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,

 

Gedeputeerde Staten van Limburg;

 • Gelet op artikel 8 van de Algemene subsidieverordening Zeeland 2013;

 • Gelet op artikel 2 van de Algemene subsidieverordening Noord-Brabant;

 • Gelet op artikel 5 van de Algemene Subsidieverordening Provincie Limburg 2017 e.v.;

 • Overwegende dat het Rijk in 2020 opnieuw middelen beschikbaar heeft gesteld voor een aantal gestandaardiseerde MKB-instrumenten die in alle regio’s van Nederland worden uitgevoerd en Gedeputeerde Staten het wenselijk achten daartoe de Subsidieregeling MKB innovatiestimulering topsectoren Zuid-Nederland 2015 te wijzigen;

Besluiten vast te stellen de volgende regeling:

 

Artikel I Wijziging Subsidieregeling MKB innovatiestimulering topsectoren Zuid-Nederland 2015

 

De Subsidieregeling MKB innovatiestimulering topsectoren Zuid-Nederland 2015 wordt als volgt gewijzigd:

 

A.

Artikel 2.2 komt te luiden:

 

Artikel 2.2. Weigeringsgronden

Onverminderd artikel 1.4, wordt subsidie als bedoeld in artikel 2.1 geweigerd indien:

 • a.

  aan aanvrager voor dezelfde activiteit en dezelfde subsidiabele kosten reeds subsidie is verstrekt op grond van deze paragraaf;

 • b.

  aan aanvrager voor dezelfde activiteit en dezelfde subsidiabele kosten in hetzelfde kalenderjaar reeds subsidie is verstrekt op grond van titel 3.4 van de Regeling nationale EZK- en LNV-subsidies.

B.

In artikel 2.5 wordt “9 april 2019, vanaf 09.00 uur tot en met 10 september 2019, tot 17.00 uur” vervangen door: 7 april 2020, vanaf 09.00 uur tot en met 10 september, tot 17.00 uur.

 

C.

Artikel 3.1a komt te luiden:

 

Artikel 3.1a Weigeringsgronden

Onverminderd artikel 1.4, wordt subsidie als bedoeld in artikel 3.1 geweigerd indien:

 • 1.

  aan aanvrager voor dezelfde activiteit en dezelfde subsidiabele kosten reeds subsidie is verstrekt op grond van deze paragraaf;

 • 2.

  aan aanvrager voor dezelfde activiteit en dezelfde subsidiabele kosten in hetzelfde kalenderjaar reeds subsidie is verstrekt op grond van titel 3.4 van de Regeling nationale EZK- en LNV-subsidies. 

D.

 • 1.

  Onderdeel l, komt te luiden:

  • l.

   het project scoort ten minste 10 punten op de afzonderlijke verdeelcriteria, bedoeld in artikel 3.7, eerste lid, onder a tot en met c.

 • 2.

  Onder vervanging van de punt aan het slot van onderdeel l door een puntkomma wordt een onderdeel toegevoegd, luidende:

  • m.

   de totale score van het project op de verdeelcriteria, bedoeld in artikel 3.7, eerste lid, bedraagt ten minste 50 punten.

E.

In artikel 3.4 wordt “11 juni 2019, vanaf 09.00 uur tot en met 10 september 2019, tot 17.00 uur” vervangen door: 11 juni 2020, vanaf 09.00 uur tot en met 10 september 2020, tot 17.00 uur.

 

Artikel II Inwerkingtreding

 

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Provinciaal Blad waarin zij wordt geplaatst.

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van Gedeputeerde Staten van Zeeland van 11 februari 2020.

drs. J.M.M. Polman, de voorzitter

A.W. Smit, de secretaris

Uitgegeven 14 februari 2020

De secretaris, A.W.Smit

’s-Hertogenbosch, 11 februari 2020

Gedeputeerde Staten voornoemd,

de voorzitter prof. dr. W.B.H.J. van de Donk

de secretaris drs. M.J.A. van Bijnen MBA

Aldus besloten in de vergadering van Gedeputeerde Staten van Limburg, gehouden op 11 februari 2020.

de voorzitter dhr. Drs. Th.J.F.M. Bovens

de secretaris dhr. drs. G.H.E. Derks MPA

Toelichting behorende bij Zevende wijzigingsregeling Subsidieregeling MKB innovatiestimulering topsectoren Zuid-Nederland 2015

 

I. Algemeen

 

Met deze regeling wordt de vijfde openstelling voor paragraaf 2 ‘Haalbaarheidsproject’ en 3 ‘R&D samenwerkingsproject’ van de Subsidieregeling MKB innovatiestimulering topsectoren Zuid-Nederland 2015 (in het vervolg: Subsidieregeling) voor 2020 geregeld. De termijnen van de openstellingen zijn landelijk afgestemd met het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat en andere provincies danwel samenwerkingsverbanden van provincies die een vergelijkbare innovatiestimuleringsregeling openstellen.

 

II.  Artikelsgewijs

 

Artikel I

 

Onderdeel A en C (artikel 2.2, onder b, en artikel 3.1a, onder b)

 

Als er door het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat reeds een subsidie voor een dezelfde activiteit en dezelfde subsidiabele kosten in hetzelfde kalenderjaar is verstrekt op grond van titel 3.4 van de Regeling nationale EZK- en LNV-subsidies, kan er op grond van deze Subsidieregeling geen subsidie worden verstrekt.

 

Onderdeel D (artikel 3.2)

 

In artikel 3.2, eerste lid, onder l, is bepaald dat ten minste 10 punten op de afzonderlijke verdeelcriteria, bedoeld in artikel 3.7, eerste lid, onder a tot en met c moeten worden behaald. Het gevolg is dat wanneer een project niet ten minste 10 punten op de betreffende verdeelcriteria haalt bij de beoordeling door de externe adviescommissie er geen subsidie wordt verstrekt. De minimum score van 50 punten op het totaal van alle verdeelcriteria blijft ongewijzigd.